Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 16.6.2017г. до 16.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 264/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Г.Д.,
Н.Й.Б.,
Р.Й.Д.,
С.Й.Д.,
С.Р.С.,
С.Ю.Х.,
П.С.Т.
С.Р.С.,
С.Ю.Х.,
П.С.Т.,
П.Г.Д.,
Н.Й.Б.,
Р.Й.Д.,
С.Й.Д.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 16.6.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл. 124,ал.1 ГПК, предявен от П.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Н.Й.Б. с ЕГН ********** ***, Р.Й.Д. с ЕГН ********** *** и С.Й.Д. с ЕГН ********** *** против С.Р.С. с ЕГН ********** ***, че ищците се явяват собственици на 1/6ид. ч. от недвижим имот, находящ се в с.Грозден, общ.Сунгурларе, съставляващ дворно място с площ от 855кв.м., образуващо УПИ № III-29, в квартал 1 съгласно действащия ЗРП на с.Грозден, заедно с построените в имота масивна двуетажна жилищна сграда, съдържаща първи етаж с обща застроена площ от 71кв.м., състоящ се от три стаи, коридор и външно стълбище, втори етаж с обща застроена площ 65кв.м., състоящ се от три стаи и коридор, отделно полумасивна стопанска сграда с обща застроена площ 46кв.м. и масивна постройка -баня със застроена площ 12кв.м., като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл. 108 ЗС, предявен от П.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Н.Й.Б. с ЕГН ********** ***, Р.Й.Д. с ЕГН ********** *** и С.Й.Д. с ЕГН ********** *** против С.Ю.Х. с ЕГН ********** *** и П.С.Т. с ЕГН ********** ***, че ищците се явяват собственици на 1/6ид. ч. от недвижим имот, находящ се в с.Грозден, общ.Сунгурларе, съставляващ дворно място с площ от 855кв.м., образуващо УПИ № III-29, в квартал 1 съгласно действащия ЗРП на с.Грозден, заедно с построените в имота масивна двуетажна жилищна сграда, съдържаща първи етаж с обща застроена площ от 71кв.м., състоящ се от три стаи, коридор и външно стълбище, втори етаж с обща застроена площ 65кв.м., състоящ се от три стаи и коридор, отделно полумасивна стопанска сграда с обща застроена площ 46кв.м. и масивна постройка -баня със застроена площ 12кв.м., като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част. ОСЪЖДА С.Ю.Х. с ЕГН ********** *** и П.С.Т. с ЕГН ********** *** да предадат на П.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Н.Й.Б. с ЕГН ********** ***, Р.Й.Д. с ЕГН ********** *** и С.Й.Д. с ЕГН ********** *** владението върху 1/6ид.ч. от недвижим имот, находящ се в с.Грозден, общ.Сунгурларе, съставляващ дворно място с площ от 855кв.м., образуващо УПИ № III-29, в квартал 1 съгласно действащия ЗРП на с.Грозден, заедно с построените в имота масивна двуетажна жилищна сграда, съдържаща първи етаж с обща застроена площ от 71кв.м., състоящ се от три стаи, коридор и външно стълбище, втори етаж с обща застроена площ 65кв.м., състоящ се от три стаи и коридор, отделно полумасивна стопанска сграда с обща застроена площ 46кв.м. и масивна постройка -баня със застроена площ 12кв.м., като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част. ОСЪЖДА П.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Н.Й.Б. с ЕГН ********** ***, Р.Й.Д. с ЕГН ********** *** и С.Й.Д. с ЕГН ********** *** на основание чл. 72,ал.1 ЗС да заплатят на С.Ю.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 48.34лв., представляваща стойността на извършените подобрения в имота, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над тази сума до пълния заявен размер, като ПРИЗНАВА на основание чл. 72, ал.3 от ЗС на С.Ю.Х. с ЕГН ********** *** правото да задържи описания имот до заплащане на присъдената сума. ОСЪЖДА П.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Н.Й.Б. с ЕГН ********** ***, Р.Й.Д. с ЕГН ********** *** и С.Й.Д. с ЕГН ********** *** на основание чл. 72,ал.2 ЗС да заплатят на С.Ю.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 229.17лв., представляваща стойността на необходимите разноски, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над тази сума до пълния заявен размер, като ПРИЗНАВА на основание чл. 72, ал.3 от ЗС на С.Ю.Х. с ЕГН ********** *** правото да задържи описания имот до заплащане на присъдената сума. На основание чл. 537, ал.2 от ГПК ОТМЕНЯ като неверен нотариален акт № 197, т.III, рег.№2123,н.д. №437 от 2012г. на нотариус с №570 в НК до размера, с който С.Р.С. с ЕГН ********** ***, е призната за собственик на основание давностно владение и завещание за собственик на недвижим имот, находящ се в с.Грозден, общ.Сунгурларе, съставляващ дворно място с площ от 855кв.м., образуващо УПИ № III-29, в квартал 1 съгласно действащия ЗРП на с.Грозден, заедно с построените в имота масивна двуетажна жилищна сграда, съдържаща първи етаж с обща застроена площ от 71кв.м., състоящ се от три стаи, коридор и външно стълбище, втори етаж с обща застроена площ 65кв.м., състоящ се от три стаи и коридор, отделно полумасивна стопанска сграда с обща застроена площ 46кв.м. и масивна постройка -баня със застроена площ 12кв.м. НАД 5/6 (пет шести) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЪЩИЯ. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за отмяна на нотариален акт № 9, т.III, рег.№915, н.д. №144 от 2015г. на нотариус с №570 и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА С.Р.С. с ЕГН ********** *** да заплати на П.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Н.Й.Б. с ЕГН ********** ***, Р.Й.Д. с ЕГН ********** *** и С.Й.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 141.67лв. съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА П.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Н.Й.Б. с ЕГН ********** ***, Р.Й.Д. с ЕГН ********** *** и С.Й.Д. с ЕГН ********** *** да заплатят на С.Р.С. с ЕГН ********** *** сумата от 1250лв. съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА С.Ю.Х. с ЕГН ********** *** и П.С.Т. с ЕГН ********** *** да заплатят на П.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Н.Й.Б. с ЕГН ********** ***, Р.Й.Д. с ЕГН ********** *** и С.Й.Д. с ЕГН ********** *** да сумата от 141.67 лв. съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА П.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Н.Й.Б. с ЕГН ********** ***, Р.Й.Д. с ЕГН ********** *** и С.Й.Д. с ЕГН ********** *** да заплатят на С.Ю.Х. с ЕГН ********** *** и П.С.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 359.16лв. съдебно-деловодни разноски. Р
2 Гражданско дело No 39/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИСТА АГРО ЕООД СЛАВЕНА 2008 ЕООД Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 16.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Ответната страна „СЛАВЕНА 2008“ ЕООД, ЕИК 2000062705 признава двете искови претенции, които приема да бъдат удовлетворени изцяло от негова страна, както следва: сумата 14 275.98 /четиринадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева, представляваща главница относно вземането на противната страна, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска в съда по ч.гр.д. № 829/2016г. на КРС -21.11.2016 г., сумата 3 039.29 /три хиляди тридесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ лева, представляваща мораторна лихва, както и направените съдебно-деловодни разноски, включващи дължимата държавна такса и адвокатски хонорар по ч.гр.д. № 829/2016г. на КРС в размер общо на 1106.31/хиляда сто и шест лева и тридесет и една стотинки/ лева и съдебно деловодни разноски, в това число държавна такса и адвокатски хонорар по гр.д. № 39/2017 г. по описа на КРС в размер на 1106.31/хиляда сто и шест лева и тридесет и една стотинки/ лева, като общия размер на дължимото задължение възлиза в размер на 19 527.89 /деветнадесет хиляди петстотин двадесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ лева, която именно сума ответната страна се задължава да заплати на ищеца на шест равни вноски от по 3 254.65 /три хиляди двеста петдесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, като първата вноска следва да бъде изплатена в срок до 30.07.2017 г. Всяка следваща вноска се дължи до 30-то число на месеца, като последната вноска трябва да бъде издължена до 30.12.2017 година. В случай на забава или неизпълнение на така поетото задължение от страна на ответника ищецът ще търси правата си чрез способите на изпълнителното производство, ведно със законната лихва върху главницата 14 275.98 /четиринадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева, от датата на предявяване на иска в съда по ч.гр.д. № 829/2016г. на КРС, до окончателното изплащане на сумата. Внесения от страните депозит за вещо лице в размер на 160.00 /сто и шестдесет/ лева по набирателната сметка на съда да се върне на същите, както следва: на ищцовата страна „ВИСТА АГРО“ ЕООД в размер на 80.00 лева по следната сметка: IBAN ***; BIC *** Д.И. Недева и на ответната страна „СЛАВЕНА 2008“ ЕООД в размер също на 80.00 лева по сметка Банка „ДСК“ BG48STSA93000006712014, с титуляр Т.П.Т.. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 39/2017 г. и внася същото в архива. Протоколът се изготви в съдебно заседание. Заседанието приключи в 12.22 часа.
В законна сила на 16.6.2017г.
3 Гражданско дело No 481/2017 Искове за развод и недействителност на брака Я.М.Д.,
И.Х.Д.
  Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 16.6.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК брака, сключен на 06.09.2016 година в град Карнобат,с акт № 0106/06.09.2016 година на Община-град Карнобат,между Я.М.Д.,ЕГН - **********,с адрес ***,и И.Х.Д.,ЕГН - **********,с адрес ***,поради сериозно и непоколебимо съгласие на двамата съпрузи. I.ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА СПРЯМО ДЕЦАТА И РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ : От брака си страните имат едно малолетно дете Христо Иванов Д., родено на *** година,ЕГН - **********. Упражняването на родителските права спрямо това дете се предоставя на майката Я.М.Д.. Местожителството на детето ще бъде при майката Я.М.Д.. Бащата И.Х.Д. ще ИМА ПРАВО НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с детето Христо Иванов Д. ще има право на лични отношения с детето, като го взима при себе си всяка първа и трета неделя в месеца от 10.00 часа до 15.00 часа на същия ден без приспиване и всякога при взаимно съгласие на двамата родители. II. ОТНОСНО ДЪЛЖИМАТА ИЗДРЪЖКА ЗА МАЛОЛЕТНОТО ДЕТЕ : Бащата И.Х.Д. ще заплаща месечна издръжка в размер на 150.00 лева на детето си Христо Иванов Д., родено на *** година,ЕГН - **********,изплатима по банкова сметка ***Я.М.Д. в Банка "ДСК" – IBAN *** - начиная от датата на завеждане на настоящия иск в Районен съд Карнобат до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване,ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска. III. ОТНОСНО СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ: Ползването на семейното жилище,находящо се в град Карнобат,Област Бургаска,ул.“Сакар планина“ 35, което е собственост на родителите на И.Х.Д. се предоставя на И.Х.Д.,ЕГН - **********. IV. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: Съпрузите заявяват, че са се спогодили досежно начина и реда,по който ще бъдат поделени движимите вещи, придобити през време на брака им. V.ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: След прекратяването на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име – “ ДОБРЕВА” и за в бъдеще ще се именува Я.М. ДОБРЕВА. VI.ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: След прекратяването на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг,тъй-като и двамата са здрави и работоспособни. Разноските по делото и окончателната държавна такса за развода ще бъдат заплатени от страните както са направени. ОСЪЖДА И.Х.Д.,ЕГН - **********,с адрес ***, да заплати държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 108.00(сто и осем) лева,държавна такса във връзка с допускане на развода в размер на 20.00(двадесет)лева,както и сумата 5.00 (пет)лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист,които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд. ОСЪЖДА Я.М.Д.,ЕГН - **********,с адрес ***,да заплати държавна такса във връзка с допускане на развода в размер на 20.00(двадесет)лева,както и сумата 5.00(пет) лева,представляваща също държавна такса за издаване на изпълнителен лист,които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила на 16.6.2017г.
4 НОХД No 248/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Й.Д.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 16.6.2017г.
Й.Д.Д.
На осн. чл. 343б, ал.1 от НК, ,вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Й.Д.Д. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55 ал.2 от НК се определя и наказание ГЛОБА в размер на 190.00 лв. На основание чл. 343г вр. чл. 343б, от НК на обвиняемия Й.Д.Д. се определя наказание лишаване от правото да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето през което обвиняемия Й.Д.Д. е лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 13.06.20167година до влизането в законна сила на настоящото споразумение.
В законна сила на 16.6.2017г.