Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 13.6.2017г. до 13.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 430/2009 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.Р.Т.,
Н.А.Б.,
К.Г.Х.,
С.И.А.,
С.Б.М.,
П.Б.С.П.,
Ж.Ж.Р.,
Н.Й.Й.,
С.Б.П.,
Б.Г.Б.,
С.С.С.,
Й.И.К.,
Р.М.Я.,
Д.М.Я.,
Й.Д.Г.,
С.Т.Н.,
Т.Д.И.,
И.С.И.,
Я.И.И.,
И.К.Д.,
Д.Н.Й.,
С.Г.И.,
С.Н.И.,
П.Н.Н.,
К.Г.Д.,
Д.Г.Д.,
С.Д.Д.,
М.В.Й.,
С.В.Г.
С.А.С.,
И.А.С.,
Е.А.К.,
С.П.Т.,
Г.Р.Г.,
М.Р.Й.,
Д.С.И.,
М.И.П.,
М.И.Г.,
С.С.К.,
Р.Й.Д.,
Я.Й.А.,
Ц.Д.М.,
С.Й.К.,
Х.П.Д.,
М.С.Г.,
В.С.С.,
Д.Д.И.,
М.Г.Т.,
Д.И.Д.,
П.Г.П.,
С.Р.Х.,
Г.Р.Х.,
С.К.Х.,
Г.К.Г.,
С.Г.К.,
М.И.П.,
Г.И.В.,
З.И.Д.,
В.Й.В.,
П.В.В.,
И.И.И.,
Д.И.И.,
И.Т.С.,
М.Т.С.,
Т.А.Т.,
Й.Д.В.,
Д.Г.С.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 13.6.2017г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидната фактическа грешка допусната в съдебно решение № 27 от 02.03.2016 г. постановено по гр. д. № 430/2009 г. по описа на РС-К. по отношение на грешно посоченото в него ЕГН на С.П.Т. *** като в диспозитива на същото съдебно решение следва да се чете, че С.П.Т. е с ЕГН **********, както и, че по отношение на поставения в общ дял на С.П.Т., В.Й.В. с ЕГН **********,*** и П.В.В. с ЕГН **********,***, земеделски имот, находящ се в землището на село К., обл. Б., а именно: Нива 3,000 дка, седма категория, находяща се в м. Юрта, представляваща част от имот № 030110 по плана за земеразделяне на землището на село К., образуваща нов имот № 030125, от който съдът е посочил, че от същия имот съделителите притежават в съсобственост С.П.Т. има 96 ид.ч., В.Й.В. – 192 ид.ч. и П.В.В. – 192 ид.ч., който дял има пазарна стойност 2280.00 лв. СЛЕДВА ДА СЕ СЧИТА, че съделителите притежават следните идеални части от правото на собственост спрямо същата земеделска земя, а именно: С.П.Т. притежава 2/4 ид.ч., съделителят В.Й.В. – ? ид.ч., както и съделителят П.В.В. притежава останалата ? ид.ч. от правото на собственост спрямо същия недвижим имот.