Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 12.6.2017г. до 12.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 336/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Н.С.К.,
Н.Т.Д.,
С.Ж.Х.,
И.Х.И.,
С.Г.К.,
Д.Г.М.,
В.Д.М.,
Д.Д.М.,
П.Д.Л.,
В.П.Д.,
Т.П.В.,
К.В.К.,
К.Б.Б.,
М.С.И.,
М.Д.К.,
Н.Й.К.
П.Г.Я.,
К.Т.И.,
С.Х.И.,
М.В.Б.
Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 12.6.2017г.
Р Е Ш И : ИЗВЪРШВА поправка на очевидна фактическа грешка в решението си, № 175/07.12.2016година,постановено по гражданско дело № 366/2015 година по описа на Карнобатския районен съд,респективно-в диспозитива на същото като на седма страница от решението вместо "ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ и обявява за съсобственици при квоти помежду им ,както следва : 1/15 идеална част за Н.С.К.,1/30 идеални части за Д.Г.М. и П.Г.Я., 1/45 идеални части за П.Д. Липчева,В.Д.М. и Д.Д.М.",текста следва да се чете : "ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ и обявява за съсобственици при квоти помежду им ,както следва : 1/3 идеална част за Н.С.К.,по 1/6 идеални части за Д.Г.М. и П.Г.Я.,по 1/9 идеални части за П.Д. Липчева, В.Д.М. и Д.Д.М.". На страница осма от решението вместо "ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ и обявява за съсобственици при квоти помежду им ,както следва : по 1/30 идеални части за Н.Т.Д., В.П.Д. и Т.П.В.",текста следва да се чете : "ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ и обявява за съсобственици при квоти помежду им ,както следва : по 1/3 идеални части за Н.Т.Д., В.П.Д. и Т.П.В.". На девета страница от решението съдът вместо "ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ и обявява за съсобственици при квоти помежду им ,както следва : по 1/30 идеални части за К.Т.И.,С.Х.И. и И.Х.И.,по 1/20 идеални части за М.С.И. и М. В. Б."текста следва да се чете : " ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ и обявява за съсобственици при квоти помежду им ,както следва : по 1/6 идеални части за К.Т.И.,С.Х.И. и И.Х.И.,по 1/4 идеални части за М.С.И. и М.В.Б.". На девета страница от решението вместо "ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ и обявява за съсобственици при квоти помежду им ,както следва : по 1/20 идеални части за М.Д.К. и Н.Й.К.",текста следва да се чете : " ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ и обявява за съсобственици при квоти помежду им ,както следва : по 1/2 идеални части за М.Д.К.(М. Ботева Карадобрева) и Н.Й.К.". На страници втора,трета,девета и единадесета името на съделителката "М.Д.К." следва да се чете : "М. Ботева Карадобрева". Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването на преписи от същото на страните,като същото следва да се счита за неразделна част от решение № 175/07.12.2016 година,постановенопо настоящото гражданско дело № 336/2015 година по описа на Районен съд-град Карнобат. РАЙОНЕН СЪДИЯ :