Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 6.6.2017г. до 6.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 317/2017 Искове за развод и недействителност на брака Д.Н.В. Н.В.В. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 6.6.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК брака, сключен на 07.06.1996 година в град Карнобат,с акт № 70/06.07.1996 година на Община-град Карнобат, между Д.Н.В.,ЕГН-**********,***,и Н.В.В.,ЕГН-**********,с адрес ***,поради сериозно и непоколебимо съгласие на двамата съпрузи. I.ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА СПРЯМО ДЕЦАТА И РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ : От брака си страните имат едно малолетно дете Никол Н.В.,ЕГН-**********,родено на *** година. Упражняването на родителските права спрямо това дете се предоставя на майката Д.Н.В.. Местожителството на детето ще бъде при майката Д.Н.В.. Бащата Н.В.В. ще ИМА ПРАВО НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с детето Никол Н.В.,който ще се осъществява след като взема и връща детето от и в местоживеенето му по следния начин : - всяка първа и трета седмица от месеца от 18 часа в петък до 13 часа в неделя; - един месец през лятото - от 15 юли до 15 август на всяка календарна година ; - пет дни от 24-ти декември до 28 декември на всяка нечетна календарна година и от 30-ти декември на всяка четна календарна година до 02-ри януари на следващата година,като взема детето в 09.30 часа на първия ден и го връща в 16.30 часа на последния ден ; - пет дни по време на Великденски празници на всяка нечетна календарна година от Велики петък до Светли вторник,като взема детето в 09.30 часа на първия ден и го връща в 16.30 часа на последния ден ; - два дни при личен празник на бащата - 14-ти януари на всяка календарна година и на 6-ти декември на всяка нечетна календарна година,като взема детето в 17.00 часа на празничния ден и го връща на втория ден в 07.00 часа-когато е учебен ден или в 10.00 часа,когато не е учебен ден ; - два дни при личен празник на детето-29-ти ноември на всяка четна календарна година,като взема детето в празничния ден в 09.30 часа-когато не е учебен ден или в 17.00 часа-когато е учебен ден,и го връща на втория ден в 07.00 часа-когато е учебен ден или в 10.00 часа-когато не е учебен ден. при невъзможност на бащата да осъществи който и да е от посочените по-горе контакти,той е длъжен да уведоми другия родител в предходния ден,без да може да компенсира пропуснатите дни в друго време. II. ОТНОСНО ДЪЛЖИМАТА ИЗДРЪЖКА ЗА МАЛОЛЕТНОТО ДЕТЕ : Бащата Н.В.В. ще заплаща месечна издръжка в размер на 150.00 лева на детето си Никол Н.В.,ЕГН-**********, считано от 01.04.2017 година.Издръжката ще се изплаща чрез майката Никол Н.В.,ЕГН-**********,ЕГН-**********,по банкова сметка *** "ДСК" ЕАД, IBAN: ***ло на всеки месец за който се отнася,като издръжката е дължима до възникване на причина за нейното прекратяване или изменяване. III. ОТНОСНО СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ: Ползването на семейното жилище,находящо се в град Карнобат,Област Бургаска,ул.”Екзарх Антим І” №65,представляващо първи жилищен етаж със самостоятелен вход,състоящ се от дневна,две спални,кухня-трапезария,сервизни помещения,със застроена площ от 99.00 квадратни метра се предоставя на майката Д.Н.В.,ЕГН-**********. IV. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: Имуществените си отношения съпрузите ще уреждат допълнително. V.ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: След прекратяването на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име – “КРЪСТЕВА” и за в бъдеще ще се именува Д.Н. КРЪСТЕВА. VI.ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: След прекратяването на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг,тъй-като и двамата са здрави и работоспособни. Разноските по делото и окончателната държавна такса за развода ще бъдат заплатени от страните както са направени. ОСЪЖДА Н.В.В.,ЕГН-**********,с адрес ***, да заплати държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 108.00(сто и осем )лева,държавна такса във връзка с допускане на развода в размер на 20.00(двадесет)лева,както и сумата 5.00 (пет)лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист,които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд. ОСЪЖДА Д.Н.В.,ЕГН-**********,***,да заплати държавна такса във връзка с допускане на развода в размер на 20.00(двадесет)лева,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила на 6.6.2017г.