П Р О Т О К О Л

 

01.06.2017 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На първи юни две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                               2........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.……................................................

Прокурор................................Г.Д.........................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер…..227......по описа за… 2017…година

На именното повикване в ..........................14.00................................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.Д., редовно призован, се явява лично и със служебния си защитник адв. Р..

          За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Д..

          ПРОКУРОРЪТ Д.: Да се даде ход на делото.

          ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.Д.: Да се даде ход на делото. Съгласен съм и желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Р..

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

С.А.Д. - роден на *** ***, ***, ***, живущ ***, ЕГН **********.

          СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Р. ПРОКУРОР: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

АДВ. Р.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.Д.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. Р.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.Д.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ :

          Г.Д.- прокурор при Районна прокуратура - гр. Карнобат;

          ОБВИНЯЕМ:

          С.А.Д., ЕГН-**********, роден на *** ***, ***, ***, живущ ***;

          СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК :

          Адвокат - В.М.Р.,***, адрес ***.

          Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

          Спазвайки изискванията на чл. 381 и следващите от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

          1. Обвиняемият С.А.Д. се признава за виновен в извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, а именно за това, че:  на неустановена дата в периода 19.12.2016 г. - 20.12.2016 г. в с. Л., ул.Хр.Ботев № 1, община С., област Бургас от училищен павилион, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот-счупване на стъклото на дясното крило на двукрилната входна метална врата на училищния павилион, отнел чужди движими вещи-12 броя шоколадов десерт „Кит Кат Чънки”, 10 броя шоколадов десерт „Леон”, 5 броя дъвки с тутаировка, 10 броя суха паста „Балкан”, 10 броя чипс със сол, 8 броя вафли „Фокус”, 3 броя безалкохолно „Фанта портокал” от по 500 мл, 8 броя шоколадов десерт „Бестини фастък”, 6 броя меденки „Мая”, 5 броя безелкохолно „Дерби кола” от по 300 мл, 3 броя безалкохолно „Дерби вишна”, от по 300 мл, 1 брой кренвиш, 2 пакета шунка „Слайс” от по 500 мл, 3 броя питки за хамбургери „Мишлена”, всички вещи на обща стойност 60,20 лв.–шестдесет лева и двадесет стотинки от владението на собственика Ж.Д.Ч. от с.Л., общ.С., обл.Бургас без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

          2. Престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

          3. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия С.А.Д. се  определя наказание 4 месеца лишаване от свобода.

          На основание чл. 66, ал. 1 от НК, се отлага изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 години.

          4. Веществени доказателства - няма

          5. Разноски по делото-63, 48 лв, се възлагат на обвиняемия Д., който ще ги заплати след подписване на настоящото споразумение.         

          6. Причинени с престъплението имуществени вреди – 60.20 лв. шестдесет лева и двадесет стотинки-възстановени.

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

1. ПРОКУРОР Г.Д. -________________________________

 

 

2. СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

адв. Р. ________________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ С.А.Д. -___________________

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението между страните по силата на което:

          1. Обвиняемият С.А.Д. се признава за виновен в извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, а именно за това, че:  на неустановена дата в периода 19.12.2016 г. - 20.12.2016 г. в с. Л., ул.Хр.Ботев № 1, община С., област Бургас от училищен павилион, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот-счупване на стъклото на дясното крило на двукрилната входна метална врата на училищния павилион, отнел чужди движими вещи-12 броя шоколадов десерт „Кит Кат Чънки”, 10 броя шоколадов десерт „Леон”, 5 броя дъвки с тутаировка, 10 броя суха паста „Балкан”, 10 броя чипс със сол, 8 броя вафли „Фокус”, 3 броя безалкохолно „Фанта портокал” от по 500 мл, 8 броя шоколадов десерт „Бестини фастък”, 6 броя меденки „Мая”, 5 броя безелкохолно „Дерби кола” от по 300 мл, 3 броя безалкохолно „Дерби вишна”, от по 300 мл, 1 брой кренвиш, 2 пакета шунка „Слайс” от по 500 мл, 3 броя питки за хамбургери „Мишлена”, всички вещи на обща стойност 60,20 лв.–шестдесет лева и двадесет стотинки от владението на собственика Ж.Д.Ч. от с.Л., общ.С., обл.Бургас без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

          2. Престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

          3. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия С.А.Д. се  определя наказание 4 месеца лишаване от свобода.

          На основание чл. 66, ал. 1 от НК, се отлага изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 години.

          4. Веществени доказателства - няма

          5. Разноски по делото - 63,48 лв., се възлагат на обвиняемия Д., който ще ги заплати след подписване на настоящото споразумение.         

6. Причинени с престъплението имуществени вреди – 60.20 лв. шестдесет лева и двадесет стотинки-възстановени.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА  С.А.Д., ЕГН **********,*** да заплати направените по делото разноски в размер на 63,48 лева, която да се преведе по сметка IBAN: ***, б.к. 30002010 на ОД на МВР - Бургас при БАНКА ДСК – гр. Бургас, Булстат: 129009443, както и сумата по на 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на КРС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

         

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 227/2017 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия С.А.Д., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила - 01.06.2017 г., да заплати доброволно направените по делото разноски в размер на 63,48 лева, която кува да се преведе по сметка IBAN: ***, б.к. 30002010 на ОД на МВР - Бургас при БАНКА ДСК – гр. Бургас, Булстат: 129009443.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като обвиняемият дължи по 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на всеки изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 14.10 часа.

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на С.А.Д., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                            

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: