Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 58 / 1.6.2017г. , град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На първи юни две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.…................................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Административно-наказателно дело номер 160 по описа за 2017 г. и за да се произнесе все предвид следното:

 

Производството по делото е реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия  Р.А.Я., ЕГН ********** ***, за извършеното от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Районния прокурор, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.

Обвиняемият Я., редовно призован, редовно призован не се явява в съдебно заседание, както и не се явява неговия служебен защитник.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Досъдебното производство е било образувано с Постановление на РП-Карнобат от 30.08.2016 г. срещу обв. Р.А.Я. с ЕГН ********** ***  за това, че на 21.06.2016 г. около 22.10 часа в гр.Сунгурларе, обл. Бургаска по ул. Славянска е  управлявал МПС - л.а. „Сеат“ с рег. № ***, в срока на изтърпяване на наказание „Лишаване от право да управлява МПС“, след като е наказан за същото деяние по административен ред с  НП №***, влязло в законно сила на 25.08.2015 г. на Началника на РУ-Омуртаг, престъпление по чл.343 в,ал.1 от  НК.

С Постановление на водещия разследването от 16.03.2017г. обв. Р.А.Я.  с  ЕГН ********** ***,   е бил привлечен като обвиняем за това, че на 21.06.2016 г. около 22.10 часа в гр.Сунгурларе, обл. Бургаска по ул. Славянска  е  управлявал МПС - л.а. „Сеат“ с рег. № ***, в едногодишния срок  от наказването му по административен ред с наказателно постановление №***. на Началника на РУ-Омуртаг, влязло в законна сила на 25.08.2015г., за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, престъпление по чл.343 в,ал.2, вр.ал.1 от  НК

Обв. Р.А.Я. не е бил правоспособен, като водач на МПС,  тъй като срока на валидност на СУМПС е изтекъл през 2012 година и не е бил подновяван. 

С НП №15-0308-000295/08.07.2015г., влязло в законно сила на 25.08.2015г. на Началника на РУ-Омуртаг  обв. Я. е наказан по административен ред затова, че управлява МПС, без да е правоспособен.

Съгласно утвърден от началника на РУ-Сунгурларе график за времето от 18.00 часа на 21.06.2016г. до 06.00 часа на 22.06.2016г., наряд били свидетелите Райко Дачев Дачев Мл.ПИ и мл.автоконтрольор Д.Р.. Във връзка със служебните си задължения същите осъществявали контрол на трафика на територията на гр.Сунгурларе. Около 22.10 часа на 21.06.2016г. обвиняемия Р.А.Я. управлявал МПС-   л.а. „Сеат“ с рег.№ *** по улица „Славянска“ в гр.Сунгурларе. Мл.автоконтрольор Р. спрял за проверка автомобила управляван от обвиняемия и след като се представил на водача извършил проверка на документите на автомобила и на водача. При извършената проверка св.Р. установил, че водача - обв.Я. е неправоспособен, тъй като срока на валидност на СУМПС №251119129 издадено на 19.12.2002г. е бил до 19.12.2012г. и не е издавано ново.

Св.Р. съставил АУАН сер.Г №726031  на обв. Я. за извършеното от него  нарушение по чл.5,ал.3,т.2 и чл.150 от ЗДвП.

 Видно от материалите по делото обв. Р.А.Я.   е наказван по административен ред  с НП№***, влязло в законно сила на 25.08.2015 г. на Началника на РУ-Омуртаг -  за това, че управлява  МПС, без да притежава свидетелство за управление.  

Приетата фактическа обстановка дава основание да се приеме, че с деянието си обвиняемият Р.А.Я. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, като на 21.06.2016 г. около 22.10 часа в гр.Сунгурларе, обл. Бургаска по ул. Славянска  е  управлявал МПС - л.а. „Сеат“ с рег. № ***, в едногодишния срок  от наказването му по административен ред с наказателно постановление №***. на Началника на РУ-Омуртаг, влязло в законна сила на 25.08.2015г., за управление на МПС без съответното свидетелство за управление.

        Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал тяхното настъпване.

За престъплението по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 в НК се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от една до три години, както и глоба от 500 до 1200 лв.

Към момента на извършване на деянието обвиняемият Р.А.Я. е бил пълнолетен,  неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава VІІІ от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди и обвиняемият не е бил в пияно състояние.

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия Р.А.Я. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на административното наказанието съдът съобрази следното:  Налице са само обстоятелства, които са смекчаващи отговорността на обвиняемия, а именно: направени пълни самопризнания, искреното му разкаяние за извършеното от него деяние и тежкото му семейно-битово положение. С оглед тези обстоятелства съдът намира, че наказанието следва да се определи  при превес само на смекчаващите отговорността обстоятелства, като то се наложи в специалния минимум, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно – глоба в размер на 1000 лева. Съдът намира, че това наказание е справедливо за извършеното от обвиняемия Р.А.Я. деяние и същевременно тази санкция ще подейства превъзпитателно върху него. Това наказание ще изпълни целите на наказанието по чл.36 от НК и с оглед генералната превенция да се въздейства предупредително и възпиращо върху останалите лица, които вършат или имат намерение да извършат такова престъпление.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И :

 

ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Р.А.Я., ЕГН  **********, роден на *** ***,с постоянен адрес:***, от наказателна отговорност по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от Наказателния кодекс за това, че на 21.06.2016 г. около 22.10 часа в гр.Сунгурларе, обл. Бургаска по ул. Славянска  е  управлявал МПС - л.а. „Сеат“ с рег. № ***, в едногодишния срок  от наказването му по административен ред с наказателно постановление №***. на Началника на РУ-Омуртаг, влязло в законна сила на 25.08.2015г., за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по сметка на КРС.

ОСЪЖДА Р.А.Я., ЕГН  **********,***, да заплати сумата 5,00 /пет/ лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметка на КРС.

         НАСТОЯЩОТО решение подлежи на обжалване или протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от получаване на съобщенията от страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: