Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 31.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 128/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Б.М.Х. М.А.Х. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОСЪЖДА М.А.Х. с ЕГН ********** *** да заплаща на Е.Р.Д. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законен представител на Б.М.Х. с ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на 150лева, считано от 10.02.2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска. ОСЪЖДА М.А.Х. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на КРС сумата от 216 лв. държавна такса за иска. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъдената в полза на Б.М.Х. с ЕГН ********** издръжка. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните,а в частта относно допуснатото предварително изпълнение –в едноседмичен срок от връчването му.
2 АНД No 220/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Г.А.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 31.5.2017г.