Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 23.5.2017г. до 23.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 158/2017 МВР С.Г.С. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 23.5.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №17-0282-000103/20.03.2017г. на началника на РУП-Карнобат, с което на С.Г.С. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 17.6.2017г.