Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 19.5.2017г. до 19.5.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 282/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Г.Н.Т.

В.А.Т.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 19.5.2017г.

2

АНД No 106/2017

НАП

ЕЛИФ ГРУП ООД

ТД НА НАП ГР. БУРГАС

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3333/23.12.2016 година на Зам.директора на ТД на НАП-Бургас, с което на „Елиф Груп“ ООД, ЕИК 203865940, със седалище и адрес на управление: с.Карагеоргиево, обл. Бургас, представлявано от Н.М.Н., за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 на МФ във вр. с чл.118, ал.4 от ЗЗДС на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 /три хиляди/ лева, като незаконосъобразно.