Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 16.5.2017г. до 16.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 859/2016 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Г.Г. М.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 16.5.2017г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОСЪЖДА М.Х. с ЕГН ********** , гражданин на Република Армения , със статут на дългосрочно пребиваващ в Република България , с постоянен адрес на същия – гр. Сливен кв. Българка бл. 17 вх. А ет.1 ап.1 и с настоящ адрес *** да заплати на С.Г.Г. с ЕГН ********** *** , същият със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения - гр. Бургас пл. Баба Ганка № 4 ап. 10 - адв. Г.К. обезщетение за причинените му неимуществени вреди в размер на сумата от 1 900 лв. от непозволеното му увреждане вследствие на извършеното от М.Х. спрямо него престъпление по чл. 144 ал.3 във вр. с ал.1 от НК- закана за убийство извършено на дата 14.10.2016 г. около 08.30 часа в гр. Карнобат , установено със съдебен акт - споразумение одобрено с определение № 112 от 27. 10.2016 г. постановено по НОХД № 387 / 2016 г. по описа на Районен съд Карнобат , ведно със законната лихва върху същата сума , начиная от датата на извършеното увреждане – 14.10.2016 г. до окончателното й изплащане, като отхвърля същия предявен иск в останалата му част за разликата до пълния му предявен размер от 10 000 лв. като неоснователен и недоказан.
2 АНД No 8/2017 РДГ Й.Д.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 16.5.2017г.
НП-изменено.
3 АНД No 13/2017 РДГ Й.Д.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 16.5.2017г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1005/20.12.2016 година на директора на РДГ-град Бургас Венелин Николов Радков,с което на жалбоподателя Й.Д.Д.,*** ,ЕГН-**********,е наложено наказанието “глоба”в размер на 1000 лева на основание чл.266,ал.1 от Закона за горите,във връзка с извършено нарушение нормата на чл.213,ал.1,т.1 също от Закона за горите,като намалява размера на наложената му глоба от 1000 лева на 150 лева. ОСЪЖДА Й.Д.Д.,*** ,ЕГН-**********,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5(пет)лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-изменено
4 АНД No 92/2017 НАП И.Е. НАП БУРГАС Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 16.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 63, ал.2 от ЗАНН производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.