Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 15.5.2017г. до 15.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 9/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.П.П. К.Д.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 15.5.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.422, ал.1 във вр. чл.240 от ЗЗД, че ответницата К.Д.С., ЕГН: **********, с адрес: *** ДЪЛЖИ на ищеца Р.П.П., ЕГН: ********** с адрес: *** сумата от 1000(хиляда) лева, представляваща главница по договор за паричен заем сключен на 05.07.2016г., ведно със законната лихва върху претендираната сума, считано от подаване на заявлението по чл.410 ГПК– 25.11.2016г. по което е образувано ч.гр.д. № 849/2016г. на РС-Карнобат до окончателното плащане. ОСЪЖДА К.Д.С., ЕГН: **********, с адрес: *** да ПЛАТИ на Р.П.П., ЕГН: ********** с адрес: *** сумата от 175 (сто седемдесет и пет) лева, представляваща направените от ищеца разноски по исковото производство. ОСЪЖДА К.Д.С., ЕГН: **********, с адрес: *** да плати на Р.П.П., ЕГН: ********** с адрес: *** сумата от 175 (сто седемдесет и пет) лева, представляваща направените от ищеца съдебно - деловодни разноски в заповедното производство.