Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 12.5.2017г. до 12.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 410/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.К.М.,
М.А.П.
Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Присъда от 12.5.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.К.М. -роден на *** *** , с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, начално образование, осъждан, общ работник във „Винекс Славянци“, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ В периода от 05.01.2015 г. до 09.01.2015 г. в с. Славянци, област Бургас, след предварително сговаряне и в съучастие като съизвършител с непълнолетния М.А.П. на 16 навършени години от с. Славянци, област Бургас, при условията на продължавано престъпление, в немаловажен случай, от частен дом, находящ се на ул.”Славянска”№ 3, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот– изкъртване на метална планка, служеща за заключване на метални крила на прозорец и повреждане на заключващ механизъм на дървена врата, чрез използване на техническо средство-метален лост, отнел чужди движими вещи, а именно - 1 бр. казан за варене на ракия с вместимост 180 литра, на стойност 620. 00/шестстотин и двадесет/лева, 1 бр. машинка за ръчно мелене на грозде, на стойност 60 /шестдесет/ лева, 1 бр. печка “Раховец 01”, на стойност 95 /деветдесет и пет/лева, всички вещи на обща стойност 775 /седемстотин седемдесет и пет лева/ от владението на собственика на същите П.Р.Р. от гр.Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои НА ОСНОВАНИЕ чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, предл. второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1, във вр. чл. 58а, ал.4, във вр. с чл. 55, ал.1,т.1 от НК, ГО О С Ъ Ж Д А: НА ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 от НК отлага изпълнението на наложеното на подс. М.К.М. наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. НА ОСНОВАНИЕ чл.25,ал.4,във връзка с ал.1,във връзка с чл.23,ал.1 от НК налага на подсъдимия М.К.М. най-тежкото наказание, измежду определените му по НОХД № 414/2014 година,НОХД № 48/2015 година и по настоящото НОХД № 410/2016 година-трите по описа на Районен съд-град Карнобат,а именно- ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.66 от НК отлага изпълнението на наложеното на подс. М.К.М. най-тежко наказание от ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА подсъдимият М.А.П.- роден на *** г. в гр. Карнобат, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, начално образование, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ В периода 05.01.2015 г. до 09.01.2015 г. в с. Славянци, област Бургас, действайки като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, след предварително сговаряне и в съучастие като съизвършител с пълнолетния М.К.М. ***, при условията на повторност и продължавано престъпление, в немаловажен случай, от частен дом, находящ се на ул.”Славянска”№ 3, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – изкъртване на метална планка, служеща за заключване на метални крила на прозорец и повреждане на заключващ механизъм на дървена врата, чрез използване на техническо средство-метален лост, отнел чужди движими вещи, а именно – 1 бр. казан за варене на ракия с вместимост 180 литра, на стойност 620 /шестстотин и двадесет/лева, 1 бр. машинка за ръчно мелене на грозде, на стойност 60 /шестдесет/лева, 1 бр. печка “Раховец 01”, на стойност 95 /деветдесет и пет/лева, всички вещи на обща стойност 775 /седемстотин седемдесет и пет лева/ от владението на собственика на същите П.Р.Р. от гр.Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и НА ОСНОВАНИЕ чл. 195,ал.1,т.3, т.4,предложение второ,т.5,т.7,във връзка с чл.194,ал.1,във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26,ал.1,във връзка с чл.28,ал.1,във връзка с чл.63,ал.1, т.3, във вр. с чл. 58а, ал.1 от НК, ГО О С Ъ Ж Д А: НА ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 58а, ал.1 от НК редуцира с 1/3 така определеното му наказание лишаване от свобода до размер на ОСЕМ МЕСЕЦА. НА ОСНОВАНИЕ разпоредбата чл. 57, ал.1, т. 3 от ЗИНЗС определя на подс. М.А.П. първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наложеното наказание от осем месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.25,ал.1,във връзка с чл.23,ал.1 от НК налага на подсъдимия М.А.П. най-тежкото наказание, измежду определените му по НОХД № 414/2014 година и по настоящото НОХД № 410/2016 година-двете по описа на Районен съд-град Карнобат,а именно- ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ разпоредбата на чл. 57, ал.1, т. 3 от ЗИНЗС определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване наложеното на подсъдимия М.А.П. най-тежко наказание. НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК приспада изтърпяното от подс. М.А.П. наказание, наложено му по НОХД № 414/2014 г. по описа на РС-Карнобат, считано от 22.09.2015 г. до 18.03.2016 г. НА ОСНОВАНИЕ чл.53, ал.2, б. «б» от НК отнема в полза на държавата вещественото доказателство по делото, а именно – един метален лост с широчина на заоблената част 5 см и дължина 140 см.
М.К.М.
М.А.П.
Мотиви от 12.5.2017г.
мотиви
В законна сила от 29.5.2017г.
2 НОХД No 410/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.К.М.,
М.А.П.
Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 12.5.2017г.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимият М.К.М. мярка за неотклонение – “Подписка“. ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимият М.А.П. мярка за неотклонение – “Подписка“.
М.К.М.
М.А.П.
3 АНД No 15/2017 РДГ С.С.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1002/16.12.2016 год. на директора на РДГ- Бургас, с коeто на С.С.С., ЕГН **********,***, на основание чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ, чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лв., за нарушение на чл. 257, ал.1, т.1 от ЗГ, вр. чл.204 от Закона за горите, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
4 АНД No 19/2017 РДГ Ч.В.В. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 997/16.12.2016 год. на директора на РДГ- Бургас, с коeто на Ч.В.В., ЕГН **********,***, на основание чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ, чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лв., за нарушение на чл. 257, ал.1, т.1 от ЗГ, вр. чл.204 от Закона за горите, като незаконосъобразно.
5 АНД No 22/2017 РДГ Ч.В.В. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 999/16.12.2016 год. на директора на РДГ- Бургас, с коeто на Ч.В.В., ЕГН **********,***, на основание чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ, чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лв., за нарушение на чл. 257, ал.1, т.1 от ЗГ, вр. чл.211, ал.2, т.1 от Закона за горите, като незаконосъобразно.
6 ЧНД No 83/2017 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Т.Д.Т. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 12.5.2017г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1, във връзка с чл.23,ал.1 от НК налага на осъдения Т.Д.Т., ЕГН **********,***,понастоящем изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора-гр.Бургас,най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 156/2013 година по описа на Окръжен съд-град Бургас, НОХД № 556/2012 година по описа на Окръжен съд-град Велико Търново и НОХД № 479/2016 година по описа на Районен съд-град Карнобат, а именно-лишаване от свобода в размер на ШЕСТ ГОДИНИ. НА ОСНОВАНИЕ чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС определя първоначален строг режим на изтърпяване наложеното на осъдения Т. най-тежко наказание лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК приспада от общото най-тежко наказание „лишаване от свобода“ изтърпяното от Т.Д.Т. наказание „лишаване от свобода“ по горепосочените НОХД. НА ОСНОВАНИЕ чл.59 от НК приспада от общото най-тежко наказание „лишаване от свобода“ времето, през което Т.Д.Т. е бил задържан под стража по горепосочените НОХД. НА ОСНОВАНИЕ чл.24 от НК увеличава общото най-тежко наказание на осъдения Т.Д.Т. в размер на шест години лишаване от свобода с ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС определя първоначален строг режим на изтърпяване наложеното на осъдения Т. най-тежко общо увеличено на основание чл.24 от НК с шест месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК приспада от общото най-тежко наказание, увеличено с шест месеца лишаване от свобода, изтърпяното от Т.Д.Т. наказание „лишаване от свобода“ по горепосочените НОХД. НА ОСНОВАНИЕ чл.59 от НК приспада от общото най-тежко наказание, увеличено на основание чл.24 от НК с шест месеца лишаване от свобода времето,през което Т.Д.Т. е бил задържан под стража по горепосочените НОХД.
Т.Д.Т.
В законна сила от 29.5.2017г.