П Р О Т О К О Л

 

10.05.2017  година                                                                град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,  І    състав

На десети май две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                               Съдебни заседатели: 1. ………………………

                                                                                       2. ………………………

 

Секретар ………………….... В.Х............................................

Прокурор..................................П.И.….................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….СТАНЧЕВА…………

Наказателно общ характер дело номер...139..по описа за............2017.....година

На именното повикване в ....................13.00.....................................часа се явиха:

         За Районна прокуратура Карнобат, редовно призована се явява прокурорът И..

         Подсъдимият В.И.К., редовно призован се явява лично и с адв. В.Р.-***-служебен защитник.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Прокурорът И.: Да се даде ход на делото.

Адв. Р.:  Да се даде ход на делото.

Подс. К.: Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник.  Да се даде ход на делото.

Съдът докладва, че е изискал и по делото са постъпили справка за съдимост рег. № 312/18.04.2017 г. на РС-Нова Загора, ведно с бюлетини за съдимост на В.И.К.; писмо рег. № И-5802/02.05.2017 г. на ГД „ИН“ гр.София и  писмо рег. № И 6204/05.04.2017 г. на ГД „ИН“ гр.София.

 

С оглед изявленията на страните съдът, счита че са налице процесуални предпоставки за разглеждане на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на подсъдимия:

В.И.К.- ***,ЕГН:**********.

Подсъдимият В.И.К.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

         Съдът разясни на страните правата им по чл.274 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ И.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ. Р.: Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

ПОДС. В.И.К.: Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

 

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.275 от НПК, да направят искания  по доказателствата и съдебното следствие.

 

ПРОКУРОРЪТ И.: Нямам искания по реда на съдебното следствие.

 

АДВ. Р.:  Нямам искания по реда на съдебното следствие.

ПОДС. В.И.К.:  Нямам искания по реда на съдебното следствие.

Адв. Р.: Правя изявление настоящото производство да се проведе по глава ХХVІІ “Съкратено съдебно следствие” и по-конкретно по чл. 371, т.2 от НПК.

Подс. В.И.К.: Запознат съм с разпоредбата на чл.371, т.2 от НПК, както и с последиците от предварителното изслушване съгласно чл.373 от НПК.

Прокурорът И.: Предоставям на съда.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за разглеждане на делото по реда на съкратено съдебно следствие, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПОСТАНОВЯВА предварително изслушване на страните, без призоваване на свидетелите по чл. 371, т.2 от НПК.

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл. 371 от НПК и го уведоми, че доказателствата, събрани на досъдебното производство и направените от него самопризнания по чл. 371, т.2 от НПК ще се ползват при постановяване на присъдата.

Подсъдимият В.И.К.: Признавам изцяло фактическата обстановка в обвинителния акт. Не оспорвам фактическите положения и правната квалификация.

Адв.Р.:  Уважаема г-жо председател, моля да не се провежда разпит на подсъдимия, свидетелите. Признаваме изцяло фактическата обстановка в обвинителния акт, съгласни сме с тезата на прокурора описана в обвинителния акт.

Предвид изявлението на подсъдимия и като го съпостави със събраните по делото доказателства, съдът установи, че самопризнанията му се подкрепят изцяло от събраните на досъдебното производство доказателства, поради което на основание чл. 372, ал.4 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЯВЯВА, че при постановяване на присъдата ще ползва   самопризнанието на подсъдимия, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

Прокурорът прочете обвинителния акт.

ПОДС. В.И.К.: Разбирам обвинението, желая да сключа споразумение с Районна прокуратура Карнобат.

АДВ. Р.: Желаем да сключим споразумение с КРП за решаване на делото за да оформим параметрите на същото и да го представим пред вас.

 

СЪДЪТ дава възможност на страните да обсъдят възможността за сключване на споразумение, което да представят пред съда за одобрение.

ПРОКУРОРЪТ  И.: Г-жо съдия, на основание чл. 384, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което Ви представяме в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

        АДВ. Р.: Г-жо председател, на основание чл. 384, ал.1 от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ПОДС. В.И.К.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

        

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по досъдебно производство № 282 ЗМ-157/2016 г.на РУ  -Карнобат, пр.вх. № 164/2016г. на РП-Карнобат, както и справка за съдимост рег. № 312/18.04.2017 г. на РС-Нова Загора, ведно с бюлетини за съдимост на В.И.К.; писмо рег. № И-5802/02.05.2017 г. на ГД „ИН“ гр.София и  писмо рег. № И 6204/05.04.2017 г. на ГД „ИН“ гр.София.        

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

 

   ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ :

   П.И. - прокурор при Районна  прокуратура - гр. Карнобат.

 

   ПОДСЪДИМ:

   1. В.И.К., ЕГН-**********, род. на *** ***, ром, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан. постоянен и настоящ адрес ***,

 

  СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК :

    Адвокат - В.М.Р.,***, адрес ***.

 

   Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  

    Спазвайки изискванията на чл.384, ал.І от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

     1.Подсъдимият В.И.К. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 13.02.2016 г. в централната част на село Славянци, общ. Сунгурларе, обл.Бургас извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – като отправил обидни думи „педераст, ще ти еба майката, глупак“, закани „ще те прекарам и ще те убия“, „ще ти счупя ръцете“ по отношение на лицето К.П.К.-шофьор, както и нанесъл удар с ръка в областта  на лицето и удар с вратата на служебния му автомобил в левия крак на К.П.К., отправил заплахи към В.Ц.У.-снабдител с думите„ще те убия“, „няма да стъпвате в село Грозден, защото ако стъпите ще ви убия“, отправил обиди към Р.Д.Д. и Е.Г.П. –служители в РУ Сунгурларе-педали, да ви еба майката, боклуци“, и заплахи „ще ви избия, ще ви смачкам и ще ви чукам,  отправил обиди към Е.Г.П. с думите „изчезвай педал, ще ти еба майката полицай смотан“, „педал, боклук, педераст“,  „боклук, какво ще ми направиш“ и излял демонстративно бира върху обувките и униформата му.

       - престъпление по чл.325, ал.1 от НК.

      - престъплението е извършено при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

     2. За посоченото в точка 1- ва престъпление, при условията на чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият В.И.К. се определя наказание – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да се изпълни чрез поместване на определението на КРС на информационното табло в кметството на с. Грозден общ.Сунгурларе за срок от един месец.

     На основание чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС се определя първоначален ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

     3. Веществени доказателства – няма.

     4. Разноски по делото -  няма.      

     5.Причинени с престъплението имуществени вреди-няма.

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

        ПОДСЪДИМ: В.И.К. декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред и съм съгласен делото да бъде решено с настоящото споразумение, като са ми известни последиците от споразумението, а именно, че определението на съда, с което бъде одобрено споразумението има сила на влязла в сила присъда и същото е окончателно и необжалваемо.

          Запознат съм с настоящето споразумение. Безусловно приемам всички негови клаузи и условия и доброволно съм го подписал.

 

 

ПОДПИС: ...........……………................       

                                                                                         (В.И.К.)  

 

                             С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1.     ПРОКУРОР   П.И.: _________________

 

 

2.     СЛ.ЗАЩИТНИК на

подсъдимия адв.Р.: __________________

 

 

3.ПОДСЪДИМ  В.И.К.:_________________

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О П  Р Е Д Е Л И :  

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 139/2017 г. по описа на Районен съд – Карнобат между РП –Карнобат, представлявана от прокурора П.И. и подсъдимия В.И.К., ЕГН:**********, представляван от неговия сл.защитник адв. Р., съгласно което:

 

         Подсъдимият В.И.К. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 13.02.2016 г. в централната част на село Славянци, общ. Сунгурларе, обл.Бургас извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – като отправил обидни думи „педераст, ще ти еба майката, глупак“, закани „ще те прекарам и ще те убия“, „ще ти счупя ръцете“ по отношение на лицето К.П.К.-шофьор, както и нанесъл удар с ръка в областта  на лицето и удар с вратата на служебния му автомобил в левия крак на К.П.К., отправил заплахи към В.Ц.У.-снабдител с думите„ще те убия“, „няма да стъпвате в село Грозден, защото ако стъпите ще ви убия“, отправил обиди към Р.Д.Д. и Е.Г.П. –служители в РУ Сунгурларе-педали, да ви еба майката, боклуци“, и заплахи „ще ви избия, ще ви смачкам и ще ви чукам,  отправил обиди към Е.Г.П. с думите „изчезвай педал, ще ти еба майката полицай смотан“, „педал, боклук, педераст“,  „боклук, какво ще ми направиш“ и излял демонстративно бира върху обувките и униформата му.

       - престъпление по чл.325, ал.1 от НК.

        - престъплението е извършено при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

НАЛАГА на подсъдимия В.И.К., ЕГН:********** за извършеното престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 от НК наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да се изпълни чрез поместване на определението на КРС на информационното табло в кметството на с. Грозден общ.Сунгурларе за срок от един месец.    

         На основание чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС се определя първоначален ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода,

         Веществени доказателства – няма.

         Разноски по делото -  няма.      

         Причинени с престъплението имуществени вреди-няма.

 

         НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 139/2017 година по описа на КРС.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                                СЪДИЯ:

                                              

        

 

                                                                                                                

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение.

Като взе предвид, че на В.И.К., ЕГН:********** е наложено наказание лишаване от свобода което не е отложено по чл.66, ал.1 от НК, на основание чл. 309, ал. 2 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И : 

        ПОТВЪРЖДАВА наложената на В.И.К., ЕГН:**********, постоянен адрес и адрес ***, мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ-352/2016 г.на РУ  -Карнобат, пр.вх. № 866/2016г. на РП-Карнобат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

        

СЕКРЕТАР:                                                     СЪДИЯ: