Р Е Ш Е Н И Е

                           № 43 / 10.5.2017г.                                 град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                                І състав

На тридесети март две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                           Съдебни заседатели :    1.

                                                                  2.

Секретар Д.Е.

прокурор ………...........................                                                

като разгледа докладваното от съдията Станчева

АНХ дело № 489 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Г.И.Д., ЕГН-**********, в качеството му на кмет на Община Карнобат против наказателно постановление № 115/02.11.2016 година на Директора на РИОСВ-Бургас, с което за нарушение на чл.19, ал.3, т.15 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и на основание разпоредбите на чл.151, ал.2, т.6 от Закона за управление на отпадъците му е наложена глоба в размер на 3 000 лева.

Във въззивната жалба се излагат основания за материална и процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна. 

В съдебно заседание, административнонаказващият орган се представлява от упълномощен юрисконсулт, който моли за потвърждаване на наказателното постановление.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима и разгледана по същество е неоснователна.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Санкционираното лице е кмет на Община Карнобат. В РИОСВ –Бургас е получен сигнал от Д.Вълчев - преподавател в СУ „Кл.Охридски“ София, по повод на който на 06.06.2016г. е извършена проверка в землището на общ.Карнобат и е установено, че има изхвърлени отпадъци в терен, който не е отреден за изхвърляне на отпадъци, а е земеделска земя публична общинска собственост – имот №36525.38. Проверяващите са съставили констативен протокол и са дали предписания отпадъците, които не могат да се третират на място, да се изнесат до претоварна станция и до регионално депо Бургас, а тези, които природата може да възстанови да се третират на място. Даденият срок за изпълнение на предписанието е до 06.07.2016г.

По подаден втори сигнал от посоченото по-горе лице до РИОСВ, на 27.06.2016г. е извършена втора проверка на терена, при която е установено, че има нови количества изхвърлени отпадъци. На терена е работел булдозер, който изравнявал терена с отпадъците, като ги разстилал и отпадъците заемали нови площи от земеделската земя. При втората проверка проверяващите установили, че на терена има значително повече отпадъци от тези установени на 06.06.2016г.

За констатираното нарушение на 27.06.2016г., срещу кмета на община Карнобат е съставен на 15.07.2016г. АУАН № 115 за нарушение на чл.19, ал.3 т.15 от ЗУО.

На 02.11.2016г. срещу кмета на община Карнобат е издадено НП №115, с което за нарушение на чл.19, ал.3 т.15 от ЗУО, на основание чл151, ал.2, т.6 от ЗУО му е наложена глоба в размер на 3000 лв.

Описаната фактическа обстановка, съдът прие за установена по безспорен начин от писмените доказателства по делото и разпита на св.К.М.К. –актосъставител и св.Т.Д.К.  гл.експерт в РИОСВ –Бургас, присъствала при извършването на двете проверки на терена.

Не се установи, че между датите 06.06.2016г. и 27.06.2016г., кмета на община Карнобат е предприел действия по предотвратяване нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Липсват доказателства да са издавани заповеди на кмета, респ. да са санкционирани лицата извършващи изхвърлянето на отпадъците или изобщо да са предприети реални действия по ограничаване изхвърлянето на отпадъци на терен, който не е отреден за това.

Св.С.К., която през 2016г. е работила като еколог в община Карнобат посочва, че е осъществяван контрол от нея и други служители, които проверявали терена и кмета изисквал ежедневна информация какво се случва на терена. Независимо от твърденият на св.К. на 27.06.2016г. на терена е установено нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, които води до извод, че кметът е осъществил нарушението за което е санкциониран. Нарушение е квалифицирано като такова по  чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, която норма въвежда задължение за Кмета на общината да отговаря за предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и за организиране на почистването им. Всички елементи от състава на нарушението са в достатъчна степен посочени при неговото описание в атакуваното НП. Правилно описаното нарушение е отнесено към съответстващата му санкционна разпоредба на чл. 151, ал. 2, т. 6 от ЗУО, която предвижда административно наказание глоба за кмет на община и/или длъжностно лице, което не предприеме мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и/или организиране на почистването им. Правилно е определен и субекта на административно-наказателната отговорност, а именно кмета на общината, тъй като той е адресат на посочената по-горе норма и въведеното с нея правило за поведение.

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът не споделя възраженията на защитата изложени в жалбата и  поддържани в съдебно заседание относно това, че са нелице нарушения на материалния и процесуалния закон при издаването на НП.

С оглед на изложеното, съдът намира, че наказателното постановление се явява правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено, а жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна.

 

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 115/02.11.2016 година на Директора на РИОСВ-Бургас, с което на Г.И.Д. ***, ЕГН-**********, за нарушение на чл.19, ал.3, т.15 от Закона за управление на отпадъците на основание чл.151, ал.2, т.6 от Закона за управление на отпадъците е наложена глоба в размер на 3 000 лева, като законосъобразно.

 

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: