Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 9.5.2017г. до 9.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 473/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ К.П.К. Х.П.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 9.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният иск, на основание чл.42, ал.2 от ЗЗД, от ищеца К.П.К. ЕГН ********** *** за признаване по отношение на него за недействителен договор за дарение обективиран в нотариален акт № 133, том 21 рег. № 11676 по дело № 2522/14.11.2006 г. на Нотариус рег. № 323 по регистъра на НК, с който К.П.К. ЕГН ********** *** е дарил на Х.П.К. ЕГН ********** *** зем.имоти, находящи се в землището на с.Сан Стефано, общ.Карнобат: нива с площ от 9.400 дка, трета категория, местност „Кованлъка“, съставляваща имот № 016048 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: № 016049- нива на К.П.К.; №016047-нива на Р.М.Р. и № 016113- полски път на Община Карнобат, без ограничения при ползване на имота. нива с площ от 3.800дка, пета категория, местност „Сарамеша“, имот № 011099 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № 011084- нива на С.П.В.; № 011100- нива на К.Г.Р.; № 011119- полски път на Община Карнобат и № 011098- нива на Т.Н.В., без ограничения при ползване на имота; нива от 4.200 дка, трета категория, местност „Кованлъка”, имот № 016049 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № 016048- нива на наследниците на П. К.П.;***- полски път на община Карнобат и №016047- нива на Р.М.Р.; лозе от 0.500 дка, трета категория, местност „Горните лозя”, имот № 020065 по плана за земеразделяне, при граници /съседи /: № 020066- лозе на Х.М.Г.; № 020088- полски път на Община Карнобат; №020064- лозе на С.К.Г.;***, поради неподписването от упълномощителя К.П.К. на пълномощно рег. № 8771 от 08.09.2006г., заверено от нотариус Т.В., като неоснователен и недоказан. Оставя без разглеждане производството по предявения, с доп.молба вх. № 3155/25.07.2016г., при условията на евентуалност иск за обявяване за недействителен по отношение на ищеца К.П.К. ЕГН ********** ***, договор за дарение обективиран в нотариален акт № 133, том 21 ред № 11 676 по дело № 2522/14.11.2006 г. на Нотариус рег. № 323 по регистъра на НК с който К.П.К. ЕГН ********** ***, с който е дарил на Х.П.К. ЕГН ********** *** зем.имоти, находящи се в землището на с.Сан Стефано, общ.Карнобат: нива от 4.200 дка, трета категория, местност „Кованлъка”, имот № 016049 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: № 016048- нива на наследниците на П. К.П.;***- полски път на община Карнобат и №016047- нива на Р.М.Р.; лозе от 0.500 дка, трета категория, местност „Горните лозя”, имот № 020065 по плана за земеразделяне, при граници /съседи /: № 020066- лозе на Х.М.Г.; № 020088- полски път на Община Карнобат; №020064- лозе на С.К. Г.;***, поради превишаване пределите на представителната власт, дадена на упълномощеното лице Х.П.К. от упълномощителя К.П.К. с пълномощно рег.№ 8771 от 08.09.2006г., заверено от нотариус Т.В., поради недопустимост и прекратява производството в тази част. ОСЪЖДА К.П.К. ЕГН ********** *** ДА ПЛАТИ на Х.П.К. ЕГН ********** *** сумата от 500 лв.(петстотин лева), представляваща направените от ответника Х.П.К. ЕГН ********** разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването на страните.
2 Гражданско дело No 40/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИСТА АГРО ЕООД СЛАВЕНА 2008 ЕООД Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 9.5.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника "СЛАВЕНА 2008" ЕООД, с ЕИК 200062705, със седалище и адрес управление село Чубра, община Сунгурларе, представлявано от Д.Д.М., че съществува вземането на "ВИСТА АГРО" ЕООД, с ЕИК 102831165 със седалище и адрес на управление гр.Айтос, ул."Щерю Русев", № 1, представлявано от В.М.Н. в размер на 1632.00 лева /хиляда шестстотин тридесет и два лева/ по фактура № 1000500091/23.07.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на постъпване на заявлението в съда – 21.11.2016 г. до изплащане на вземането, както и сумата в размер на 552.36 лева /петстотин петдесет и два лева и тридесет и шест стотинки/ морторна лихва за периода от 24.07.2013 г. до 20.11.2016 г. ОСЪЖДА "СЛАВЕНА 2008" ЕООД, с ЕИК 200062705, със седалище и адрес управление село Чубра, община Сунгурларе, представлявано от Д.Д.М. да заплати на "ВИСТА АГРО" ЕООД, с ЕИК 102831165 със седалище и адрес на управление гр.Айтос, ул."Щерю Русев", № 1, представлявано от В.М.Н. сумата от 235.14лв съдебно-деловодни разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА "СЛАВЕНА 2008" ЕООД, с ЕИК 200062705, със седалище и адрес управление село Чубра, община Сунгурларе, представлявано от Д.Д.М. да заплати на "ВИСТА АГРО" ЕООД, с ЕИК 102831165 със седалище и адрес на управление гр.Айтос, ул."Щерю Русев", № 1, представлявано от В.М.Н. сумата от 571.59лв. съдебно-деловодни разноски в исковото производство. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на "СЛАВЕНА 2008" ЕООД, с ЕИК 200062705, със седалище и адрес управление село Чубра, община Сунгурларе, представлявано от Д.Д.М. за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
3 Гражданско дело No 43/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИСТА АГРО ЕООД СЛАВЕНА 2008 ЕООД Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 9.5.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника "СЛАВЕНА 2008" ЕООД, с ЕИК 200062705, със седалище и адрес управление село Чубра, община Сунгурларе, представлявано от Д.Д.М., че съществува вземането на "ВИСТА АГРО" ЕООД, с ЕИК 102831165 със седалище и адрес на управление гр.Айтос, ул."Щерю Русев", № 1, представлявано от Валентин Михайлов Недев в размер на 2 702.88 /две хиляди седемстотин и два лева и 88 стотинки/ - главница по по фактура № 1001600387/18.03.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на постъпване на заявлението в съда – 21.11.2016 г. до окончателното изплащане на вземането; както и за сумата от 185.82 лева /сто осемдесет и пет лева и 82 стотинки/, представляваща мораторна лихва за периода от 19.03.2016 г. до 20.11.2016 г. ПРИЕМА на основание чл. 194, ал.3 вр. ал.2 ГПК, че оспорването на представените по делото стокови разписки не е доказано. ОСЪЖДА "СЛАВЕНА 2008" ЕООД, с ЕИК 200062705, със седалище и адрес управление село Чубра, община Сунгурларе, представлявано от Д.Д.М. да заплати на "ВИСТА АГРО" ЕООД, с ЕИК 102831165 със седалище и адрес на управление гр.Айтос, ул."Щерю Русев", № 1, представлявано от Валентин Михайлов Недев сумата от 387.75лв съдебно-деловодни разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА "СЛАВЕНА 2008" ЕООД, с ЕИК 200062705, със седалище и адрес управление село Чубра, община Сунгурларе, представлявано от Д.Д.М. да заплати на "ВИСТА АГРО" ЕООД, с ЕИК 102831165 със седалище и адрес на управление гр.Айтос, ул."Щерю Русев", № 1, представлявано от Валентин Михайлов Недев сумата от 630.36лв. съдебно-деловодни разноски в исковото производство. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на "СЛАВЕНА 2008" ЕООД, с ЕИК 200062705, със седалище и адрес управление село Чубра, община Сунгурларе, представлявано от Д.Д.М. за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му. Районен съдия: