Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 24.4.2017г. до 24.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 747/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Д.Д.,
В.Г.Д.,
К.Г.Д.
К.В.В. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Р.Д.Д. с ЕГН **********, В.Г.Д. с ЕГН ********** и К.Г.Д. с ЕГН ********** *** против К.В.В. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 32,ал.2 ЗС да се разпредели ползването на дворното място с площ на имота от 508 кв.м, урегулирано УПИ- І 4053, кв.125 по действащия ПУП-ПРЗ, с граници от три страни улица и от юг – УПИ ІІІ общ.кв.125 и на построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП от 98 кв.м. и едноетажна жилищна масивна жилищна сграда със ЗП от 43 кв.м, съобразно дяловете им. ОСЪЖДА Р.Д.Д. с ЕГН **********, В.Г.Д. с ЕГН ********** и К.Г.Д. с ЕГН ********** *** да заплатят на К.В.В. с ЕГН ********** *** сумата от 500лв. съдебно деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Р.Д.Д. с ЕГН **********, В.Г.Д. с ЕГН ********** и К.Г.Д. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението може да бъде обжалвано пред БОС в двуседмичен срок от връчването му.
2 АНД No 3/2017 МВР С.К.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 24.4.2017г.
НП-отменено
3 НОХД No 159/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.Н.Т. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 24.4.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на А.Н.Т. , ЕГН-********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ-118/2017 г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
А.Н.Т.
В законна сила от 3.5.2017г.
4 НОХД No 159/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.Н.Т. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 24.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 159/2017 г. по описа на Районен съд – Карнобат между РП –Карнобат, представлявана от прокурора Д. и обвиняемия А.Н.Т., ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно което: Обвиняемият А.Н.Т. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 07.04.2017 г. около 00:30 часа в град Карнобат, област Бургас по улица „Индустриална“ до магазин „Ваня“ по посока от ж. п. гара Карнобат към булевард Москва управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка Мерцедес S 320 с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,21 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство “Дрегер 7510” с фабричен № ARBA 0159 -престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия А.Н.Т. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, на основание чл.343б, ал.1, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и глоба от 190.00 /сто деветдесет/лева. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на обвиняемия А.Н.Т., на основание чл. чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1 т.7 от НК, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, времето, през което за същото деяние обв. А.Н.Т. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 07.04.2017 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
А.Н.Т.
В законна сила от 24.4.2017г.