П Р И С Ъ Д А

 

№ 9/ 13.4.2017г.                   град Карнобат

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                       първи състав

На тринадесети април две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

Съдебни заседатели :

1. Д.Д.

2. С.В.

 

Секретар В.Х.

Прокурор Г.Д.

като разгледа докладвано от съдията СТАНЧЕВА

наказателно общ  характер  дело № 17 по описа за 2016 година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА  подсъдимият И.Т.Т. -, ЕГН **********

 

 

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ

 

 

На 13.05.2014 г. от пчелин, находящ се в м. „Алчака“ в землището на село Огнен, общ.Карнобат, обл. Бургас чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера Тино“ с рег. номер **** в немаловажен случай отнел чужди движими вещи – 4 /четири/ броя пчелни кошери тип „корпусни“ с два корпуса с пчелни семейства в тях на обща стойност 1565.88 лв. /хиляда петстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/ от владението на И.Н.К. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите не са се намирали под постоянен надзор - престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.4, вр. с чл.194, ал.1 от НК, като на основание чл. 195,  ал.1, т. 2 и т. 4, във вр. чл. 194, ал. 1,  във вр. с чл. 54 от НК ГО  ОСЪЖДА на ЕДНА  ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като го ПРИЗНАВА за НЕВИНОВЕН за това, че деянието е извършено на неустановени дати през периода 13.09.2013 г.- 25.09.2013 г. от пчелин, находящ се в м. „Алчака“ в землището на село Огнен, общ.Карнобат, обл. Бургас, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера Тино“ с рег. номер **** отнел чужди движими вещи – 18 /осемнадесет/ броя пчелни кошери, ведно с пчелни семейства тип „Ланкстрот-Рут“ на обща стойност 7046.46 лева /седем хиляди четиридесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/ от владението на И.Н.К. *** без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои като вещите не са се намирали под постоянен надзор и го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1 т.2 и т.4 във вр. чл.194, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК.

ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на подс. Т. наказание от ЕДНА  ГОДИНА лишаване от свобода с изпитателен срок от  ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл.53, ал.1 б.“А“ от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ½ идеална част от лек автомобил марка „Нисан”, модел „Алмера Тино”, с рег. ****, собственост на подс.И.Т.Т., като вещ послужила за извършване на престъплението.

ОСЪЖДА И.Т.Т., ЕГН **********,*** да заплати  направените по делото съдебни разноски, както следва:

60.00 лева /шестдесет лева/, която сума да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД МВР  Бургас при Банка ДСК гр. Бургас;

сумата от 450.14 лева /четиристотин и петдесет  лева и четиринадесет стотинки/, представляващи разноски в съдебната фаза на наказателното производство, която сума да се приведе в полза на бюджета на съдебната власт по сметката на Карнобатския районен съд,  както и сумата от 10.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни лист, която сума да се заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметката на Карнобатския районен съд.

 

ПРИСЪДАТА може да се протестира или обжалва пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

 

 

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:    1…………………….

 

 

 

 

 

                                                                           2……………………