Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 13.4.2017г. до 13.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧГД No 270/2017 Други частни производства М.А.Ч.,
Й.А.Ч.,
Н.А.Ц.
ЗД ЕВРОИНС АД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 13.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 270/2017 г. по описа на Районен съд – Карнобат, образувано по постъпила съдебна поръчка от Окръжен съд - София, като изпълнена.
2 НОХД No 17/2016 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
И.Т.Т. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 13.4.2017г.
На 13.05.2014 г. от пчелин, находящ се в м. „Алчака“ в землището на село Огнен, общ.Карнобат, обл. Бургас чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера Тино“ с рег. номер **** в немаловажен случай отнел чужди движими вещи – 4 /четири/ броя пчелни кошери тип „корпусни“ с два корпуса с пчелни семейства в тях на обща стойност 1565.88 лв. /хиляда петстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/ от владението на И.Н.К. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите не са се намирали под постоянен надзор - престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.4, вр. с чл.194, ал.1 от НК, като на основание чл. 195, ал.1, т. 2 и т. 4, във вр. чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като го ПРИЗНАВА за НЕВИНОВЕН за това, че деянието е извършено на неустановени дати през периода 13.09.2013 г.- 25.09.2013 г. от пчелин, находящ се в м. „Алчака“ в землището на село Огнен, общ.Карнобат, обл. Бургас, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера Тино“ с рег. номер **** отнел чужди движими вещи – 18 /осемнадесет/ броя пчелни кошери, ведно с пчелни семейства тип „Ланкстрот-Рут“ на обща стойност 7046.46 лева /седем хиляди четиридесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/ от владението на И.Н.К. *** без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои като вещите не са се намирали под постоянен надзор и го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1 т.2 и т.4 във вр. чл.194, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на подс. Т. наказание от ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл.53, ал.1 б.“А“ от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ? идеална част от лек автомобил марка „Нисан”, модел „Алмера Тино”, с рег. ***, светлозелен металик с рама № VSKTBAV10U0016878, номер на двигател QG18086296Q, собственост на подс.И.Т.Т., като вещ послужила за извършване на престъплението.
И.Т.Т.
Мотиви от 2.5.2017г.
МОТИВИ
3 НОХД No 17/2016 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
И.Т.Т. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 13.4.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на И.Т.Т., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка" по ДП № 521/2013 г. на РУ –Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
И.Т.Т.
4 АНД No 41/2017 Агенция "Митници" А.Т.Й. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"- МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 13.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2624/2016 от 17.01.2017 г., издадено от Началника на Агенция „Митници“ Митница Бургас, с коeто на А.Т.Й., ЕГН **********,***, на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на 160 /сто и шестдесет/ кутии цигари, марка "Ет@i1", 80 тт, по 20 къса в кутия, с надпис върху потребителската опаковка, съдържащ думите "DUTY FREE" и на основание чл. 123, ал.6 от ЗАДС му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2000 /две хиляди/ лева, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.