Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 11.4.2017г. до 11.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 925/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ АГРОПРОМ СЕРВИЗ ООД К.И.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 11.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 925/2016 г. по описа на КРС. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- гр. Стара Загора.
В законна сила от 2.5.2017г.
2 Гражданско дело No 1015/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.С.С. С.Х.М. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 11.4.2017г.
УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права спрямо децата И.А.С. ЕГН-********** и С.А. С. ЕГН – ********** се предоставя на бащата на същите А.С. С., ЕГН-**********,***. На майката С.Х.М.,ЕГН- **********,*** се определя режим на лични отношения с децата, както следва: Същата ще може да взема и връща децата от и в местоживеенето им /дома на бащата/ всяка последна седмица от месеца от 18.00 часа на петъчния ден до 20.00 ч. в неделния ден, както и по за един месец през лятото, когато бащата не е в отпуск. Майката С.Х.М.,ЕГН- **********,*** се задължава да заплаща месечна издръжка в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева на всяко едно от двете деца, считано от 15.12.2016 г. до възникването на причини за нейното изменяване или прекратяване. Издръжката ще се заплаща по банковата сметка на бащата в Банка „ДСК“ – ЕАД . Майката С.Х.М. се задължава също така да заплати за минало време сумата 1000 /хиляда/ лева за детето И.А.С. и 600 /шестотин/ лева за детето С.А. С.. Издръжката за минало време обхваща периода от 15.12.2015 г. до 15.12.2016 г.,като същата сума в размер общо на 1600 /хиляда и шестотин/ лева следва да бъде заплатена в срок до 15.07.2017 година също по банковата сметка на ищеца в Банка „ДСК“ - ЕАД.
В законна сила от 11.4.2017г.
3 Гражданско дело No 1072/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Г.П. М.Т.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.4.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК по отношение на ответницата М.Т.П., с ЕГН **********, адрес: ***, че ищцата И.Г.П. , с ЕГН **********,***, е собственик на недвижим имот, находящ се в землището на село Смолник, община Карнобат, област Бургас, съставляващ част от поземлен имот № 57 по действащия кадастрален план на селото с площ от 1611 кв.м., при граници и съседи: улица, П.Ч., път и Ж.К. и Д.И.Д. и се идентифицира като част от поземлен имот № 000077 по КВС на село Смолник.
В законна сила от 10.5.2017г.
4 ЧГД No 131/2017 Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД   Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.4.2017г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследството, водена при РС гр.Карнобат, че Е.С.С., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, е загубила правото си да приеме наследството, оставено след смъртта на С.Б. С. ЕГН: ***********, б.ж. на с.Чубра, общ Карнобат, починала на 14.08.2016г., акт за смърт № 0007/15.08.2016 г., съставен в село Чубра, община Сунгурларе, обл.Бургас. ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследството, водена при РС гр.Карнобат, че Е.С.С., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, е загубила правото си да приеме наследството, оставено след смъртта на С.Б. С. ЕГН: ***********, б.ж. на с.Чубра, общ Карнобат, починала на 14.08.2016г., акт за смърт № 0007/15.08.2016 г., съставен в село Чубра, община Сунгурларе, обл.Бургас. ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследството, водена при РС гр.Карнобат, че С.С.Й., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, е загубила правото си да приеме наследството, оставено след смъртта на С.Б. С. ЕГН: ***********, б.ж. на с.Чубра, общ Карнобат, починала на 14.08.2016г., акт за смърт № 0007/15.08.2016 г., съставен в село Чубра, община Сунгурларе, обл.Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на Х.Х.Х., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***. Решението, на основание чл.537, ал.1 от ГПК, е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от същото да се изпрати на страните за сведение. Решението, имащо характер на определение, в частта с която производството се прекратява по отношение на Х.Х.Х., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: *** – син на починалата С.Б. С. ЕГН: ***********, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от уведомяването пред БОС.
В законна сила от 11.4.2017г.
5 АНД No 521/2016 РДГ В.Я.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.4.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1017 от 01.12 2016г. издадено от Директора на РДГ Бургас, с коeто на В.Я.А. с ЕГН ********** ***, на основание чл.275, ал.1, т.2, чл.266, ал.1 от Закона за горите(ЗГ) и чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000,00 лв. за нарушение на чл. 213, ал.1 от Закона за горите(ЗГ), като незаоносъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
В законна сила от 4.5.2017г.
6 АНД No 4/2017 МВР С.К.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 11.4.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0282-000253/25.07.2016 година на началника на РУ “П” към ОДВМР Бургас,РУ-град Карнобат,Бургаска област,с което на С.К.Д.,ЕГН-**********,***,са наложени административните наказания “глоба” в размер на 100 лева на основание чл.175,ал.1,т.1,предложение "първо" от ЗДвП и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и ”глоба” размер на 50 лева на основание чл.183,ал.4,т.7,предложение "първо" от ЗДвП,във връзка с извършени от същия нарушения разпоредбите на чл.140,ал.1 от ЗДвП и на чл.137А,ал.1 също от ЗДвП,като на основание Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 година на МВР са му били отнети общо 6 точки . ОСЪЖДА С.К.Д.,ЕГН-**********,***,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/ лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-потвърдено
7 НОХД No 151/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Х.К.К. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Споразумение от 11.4.2017г.
1. Обвиняемият Х.К.К. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 343 б, ал. 1 от НК, а именно за това, че на 07. 04. 2017 г. около 00.48 часа в с. Лозарево, общ. Сунгурларе, област Бургас, по улица Марица управлявал моторно превозно средство – лек автомобил Мерцедес с рег. № А 7504 МР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1. 2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта си 1. 26 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7410+ с фабричен номер ARSM0053. 2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3. За посоченото в точка 1-ва престъпление, при условията на чл. 55 , ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Х.К.К. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и 100 ЛЕВА ГЛОБА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. На обвиняемият Х.К.К. не се налага предвиденото в чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК наказание лишаване от право да управлява моторно превозно понеже същия е неправоспособен.
Х.К.К.
В законна сила от 11.4.2017г.