Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 10.4.2017г. до 10.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 552/2016 Искове за развод и недействителност на брака Л.Г.К. Д.М.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.4.2017г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка като в Решение № 44/28.3.2016г., по гр.д. № 552/2016 г. по описа на РС-Карнобат, 1-ви състав в изписаното цяло изречение: "УТВЪРЖДАВА постигнатото между Л.Г.К., ЕГН **********,*** и Л.Г.К., ЕГН **********, родена на *** г. в Руска Федерация, гражданство — Руска Федерация, с карта на чужденец с разрешение за постоянно пребиваване № 700936293, издадена на 29.06.2016 г. от София, валидна до 17.05.2021 г. с постоянен адрес:*** Смирненски 15, вход 3, етаж 5 споразумение по чл. 51 от СК …“., ДА СЕ ЧЕТЕ "УТВЪРЖДАВА постигнатото между Л.Г.К., ЕГН **********,*** и Д.М.К., ЕГН **********,***…“. РЕШЕНИЕТО на основание чл. 247, ал.4 от ГПК не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на молителите.
В законна сила от 10.4.2017г.