Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 7.4.2017г. до 7.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 653/2016 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.Г.С. АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО ЕООД Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 7.4.2017г.
Р Е Ш И : НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.28 от Закона за арендата в земеделието РАЗВАЛЯ договор за аренда на земеделски земи сключен на 01.06.2009 година,с който С.Г.С., ЕГН: ********** ***, чрез пълномощник е предоставил на „АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО" ЕООД ,ЕИК: 147131616, седалище и адрес на управление: село Лозарево- 8440 , Община Сунгyрларе,Област Бургас, ул. „Първи май" № 2, недвижими имоти-обработваема земеделска земя в землището на с.Подвис,ЕКАТТЕ 56959, Община Сунгyрларе,Област Бургаска за срок от 11 стопански години, считано от 01.10.2008 година до 01.10.2020 година, а именно: 1.НИВА в местността „Сунгyрларска пътека" с площ 12.602 дка, седма категория, съставляваща поземлен имот № 240017 по плана на землището на селото, при граници: № 240016, № 240007, № 24000, № 000499,№ 240018; 2.НИВА в местността „Петьр Берон" с площ 15.896 дка, десета категория, съставляваща поземлен имот № 340001 по плана на землището на селото, при граници: № 730011,№ 000721, № 000722,№ 000790, който договор е материализиран в два писмени документа: договор за аренда на земеделски земи peг.№ 2203 том 4 № 94 / 01.06.2009 г. по регистьр на нотариус Т.Великов-рег.№ 323 на НК и анекс към договор за аренда на недвижим имот peг.№ 1199 том 2 № 25 / 18.07.2014 г. по регистьр на нотариус Н.Стоянова-рег.№ 570 на НК; ОСЪЖДА „АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО" ЕООД ,ЕИК: 147131616,със седалище и адрес на управление : село Лозарево-8440,Община Сунryрларе, Област Бургас, ул. „Първи май" № 2, на основание чл. 30 ал.1 от ЗАЗ ДА ПРЕДАДЕ(ДА ВЪРНЕ) на С.Г.С., ЕГН - **********, с адрес: ***, представляван от адв.С.Х.Г. с адрес ***- съдебен адрес, предоставения обект за ползване по договор за аренда на земеделски земи сключен на 01.06.2009 година,материализиран в два писмени документа: договор за аренда на земеделски земи peг.№ 2203 том 4 № 94 / 01.06.2009 г. по регистьр на нотариус Т.Великов-рег.№ 323 на НК и анекс към договор за аренда на недвижим имот peг.№ 1199 том 2 N 25 / 18.07.2014 г. по регистьр на нотариус Н.Стоянова-рег.№ 570 на НК, а именно : недвижими имоти-обработваема земеделска земя в землището на с.Подвис,ЕКАТТЕ 56959,Община Сунгyрларе,Област Бургаска, за срок от 11 стопански години, считано от 01.10.2008 година до 01.10.2020 година, а именно: 1.Нива в местността „Сунгyрларска пътека" с площ 12.602 дка, седма категория, съставляваща поземлен имот № 240017 по плана на землището на селото, при граници: № 240016, N 240007, N 24000, N~ 000499,N 240018; 2.Нива в местността „Петьр Берон" с площ 15.896 дка, десета категория, съставляваща поземлен имот N 340001 по плана на землището на селото, при граници: № 730011, № 000721, № 000722, № 000790. ОСЪЖДА „АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО" ЕООД ,ЕИК: 147131616, седалище и адрес на управление: село Лозарево- 8440 , общ.Сунryрларе, обл.Бургас, ул. „Първи май" N~ 2, на основание чл. 8 ал.1 от ЗАЗ ДА ПРЕДАДЕ(ДА ИЗПЛАТИ) на „С.Г.С., ЕГН: ********** ***, арендна вноска за две стопански години от 3420 кг. Пшеница, включваща 1710 кг. пшеница за стопанската 2014/ 2015 година и 1710 кг. пшеница за стопанската 2015/ 2016 година,както и направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на700.00(седемстотин)лева и сумата 5(пет) лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.239,АЛ.4 ОТ ГПК НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ. Преписи от същото да бъдат връчени на страните,като на ответната страна бъде съобщено,че в едномесечен срок от връчването на преписа на основание чл.240 от ГПК може да поиска отмяна на решението от Бургаския окръжен съд или да предяви с иск същото право или да го оспори,когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да й бъдат известни при решаването му или с които не е могла да се снабди своевременно,който иск може да бъде предявен в тримесечен срок,считано от деня,в който на същата страна е станало известно новото обстоятелство,или от деня в който тя е могла да се снабди с новото писмено доказателство,но не по-късно от една година от погасяването на вземането. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила от 7.4.2017г.