М О Т И В И към НОХД № 95/2017 г.

 

Съдебното производство е образувано по обвинителен акт на Карнобатската районна прокуратура против С.Я.А.  с обвинение за извършено престъпление по чл. 331, ал.1, във връзка с чл. 330, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на Карнобатската районна прокуратура поддържа обвинението и пледира за наказание в размер на девет месеца лишаване от свобода, като съдът приложи разпоредбата на чл. 58 а от НК при така поисканото съкратено съдебно следствие наложеното на подсъдимия А.  наказание да бъде намалено с 1/3, което да бъде отложено за изпитателен срок от три години.

Защитата на подс. С.Я.А.   в съдебно заседание пледира за налагане на наказание в размер на три месеца лишаване от свобода, което да бъде отложено за изпитателен срок от три години.

Подсъдимият С.Я.А.  признава вината си, съжалява за извършеното престъпление. Моли да му бъде определено минимално наказание, като съдът да не му налага наказание пробация.

Делото бе разгледано по реда на глава ХХVІІ от НПК и съдебното следствие се проведе по правилата на чл. 371, т.2 от НПК.

Съдът след като се съобрази с направените пълни самопризнания от подсъдимия и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата, изложени в обвинителният акт.

 

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

         Свидетелките А.Г. и сестра й А.С. притежавали наследствен имот-къща с двор в с. Л., общ.Сунгурларе, ул. „Девети септември“ № 13. След смъртта на родителите им, през 2006 год. свид. Г. разрешила на подс. А. да се настани да живее в къщата заедно със семейството си срещу определено заплащане. На 09.09.2013 год. е бил сключен договор за наем между А.Г. и С.А. за срок от 2 години, като А. се е задължил да заплаща на наемодателя месечна сума в размер на 20 лв. След изтичане срока на договора подс. А. продължил да живее в къщата с мълчаливото съгласие на Г..

         На  30.08.2016 год. подсъдимият се прибрал в къщата и решил да си приготви вечеря на газовия котлон, който се намирал в коридора на къщата. А. е знаел, че котлона не е изправен, но въпреки това го запалил, поставил върху него тиган с яйца и влязъл в стаята да запали цигара. Когато излязъл от стаята чул силен гръм и видял, че газовата бутилка избухнала, съборила входната врата и паднала в стаята от южната страна. Пламъците бързо обхванали комарника на входната врата, етажерката и обувките, които се намирали близо до газовата бутилка и се разпространили в цялата къща. Подсъдимият напълнил две кофи с вода и направил опит да загаси огъня, но тъй като не успял, напуснал къщата. На помощ се притекли много хора, като е бил подаден сигнал на тел. 112 и на място е пристигнал пожарен автомобил. Огънят е бил потушен, но голяма част от къщата и вещите в нея изгорели.

         От назначената оценителните експертизи е видно, че стойността на къщата е била 15 120.00 лв. като в резултат на пожара е била причинена щета в размер на 4914.48 лв.

         По делото е била назначена и пожаро-техническа експертиза от заключението на която е видно, че непосредствена причина за възникване на пожара е небрежност от страна на подс. А. при експлоатация на нагревателен уред. Самият подсъдим съобщава, че през деня е употребил алкохол, знаел е, че котлона не е изправен, но не е осъществил контрол върху нагревателния уред.

 

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

От установените по делото факти съдът приема, че подсъдимият С.Я.А.  е осъществил състава на престъплението по чл. 331, ал.1, във връзка с чл. 330, ал.1 от НК, като на 30.08.2016 година в с. Л., общ. Сунгурларе, обл. Бургаска, на ул. Девети септември № 13 при експлоатация на нагревателен уред, оставяйки го без наблюдение и контрол, по непредпазливост запалил чужд имот със значителна стойност - едноетажна тухлена постройка с обща разгърната площ 80 кв. м. на стойност 15 120.00 лева, собственост на А.М.Г. *** и А.М.С. *** и по този начин нанесъл материални щети на недвижимо и движимо имущество на стойност 4914.48 лева.

Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.3 от НК. Деецът е съзнавал обстоятелствата от обективната страна на престъплението, обществено опасния характер на извършеното от него непредпазливо деяние и неговите обществено опасни последици, като се е надявал същите да не настъпят, тъй като е мислел, че ще ги предотврати.

 

                   ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

За извършеното от подсъдимият А.  престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода до три години.

При определяне на наказанието на подсъдимия А. съдът се съобрази с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК и определи наказанието при условията на чл.54 от НК. Съдът взе предвид от една страна, че подсъдимия е направил пълни самопризнания по време на досъдебното производство и по време на съдебното следствие в съдебно заседание, като съжалява за извършеното от него престъпление, а от друга страна съдът намира, че подсъдимият е неосъждан и макар да му е дадена възможност същият не е възстановил причинените на пострадалите от престъплението  имуществени вреди в размер на голямата сума от 4914,48 лв., което показва, че спрямо него не са налице толкова много смекчаващи вината обстоятелства, за да му се налага наказание пробация при условията на чл. 55 от НК, което той и не иска. При тези обстоятелства съдът намира, че най благоприятно на подсъдимия следва да бъде наложено наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 58а ал. 1 от НК съдът намали същото с 1/3, като по този начин подсъдимият С.Я.А.  следва да изтърпи наказание в размер на четири месеца лишаване от свобода, което наказание съдът отложи с изпитателен срок от три години, като по този начин прецени, че ще се изпълнят целите на генералната и специалната превенция визирани в чл.36 от НК, както и  че за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия А.  не е императивно задължително той да изтърпи горепосоченото наложено му наказание лишаване от свобода ефективно.

Съобразно разпоредбата на чл.189 от НПК съдът осъди подсъдимия да заплати и направените по делото разноски, както и следващата се държавна такса.

Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: