П Р О Т О К О Л

 

06.04.2017 година                                                                 град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На шести април две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1.         …………………………

                                                                                   2………………………….

 

Секретар ………………………Д.Е............................................

Прокурор.......................       ……….П.И.…......................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……..

Наказателно общ характер дело номер...95….по описа за.......2017.....година

На именното повикване в ......................14.00...............................часа се явиха:

 

         ПОДСЪДИМИЯТ С.Я.А., редовно призован се явява лично, заедно със служебния си защитник  адв. Р..

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-Карнобат, редовно призована, се явява прокурорът И..

Пострадалите А.М.Г. и А.М.С., редовно уведомени, от тях лично се явява само А.М.С. лично. За двете пострадали се явява адв. Колева.

СЪДЪТ констатира, че по делото е постъпила справка за съдимост на подсъдимия рег. № 98 от 15.03.2017 г. на РС-Велики Преслав ведно с бюлетините за съдимост.

Р. ПРОКУРОР:  Да се даде ход на делото.

ПОДС. А.: Да се гледа делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Р..

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

АДВ. КОЛЕВА: да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, с оглед изразеното становище на страните

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Сне се самоличността на подсъдимия:

С.Я.А. – роден на *** ***, ***,  с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ЕГН **********.

ПОДС. С.Я.А.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни и по-точно на 17.03.2017 г.

         Съдът разясни на страните правото им на отводи.

Р. ПРОКУРОР: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ. Р.: Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

ПОДС. А.: Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

АДВ. КОЛЕВА: Няма да правя отводи.

АДВ. Р.: Настоявам, настоящото производство да се проведе по глава ХХVІІ Съкратено съдебно следствие пред първата инстанция и по-конкретно по чл. 371, т.2 от НПК.

ПОДС. А.: Запознат съм от защитникът ми с разпоредбата на чл.371, т.2 от НПК, както и с последиците от предварителното изслушване съгласно чл.373 от НПК.

АДВ. КОЛЕВА: Г-н съдия, моля да ни предоставите време за евентуално оформяне на споразумяване с подсъдимия във връзка с причинените щети.

АДВ. Р.: Моля да ни предоставите възможност с подсъдимия и пострадалите да постигнем евентуално споразумение за причинените щети.

Р. ПРОКУРОР: Да се предостави възможност за постигане на евентуално споразумение.

С оглед направеното искане, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОБЯВЯВА почивка до 15.30 ч.

На именното повикване в ......................15.30...............................часа се явиха:

         ПОДСЪДИМИЯТ С.Я.А., редовно призован се явява лично, заедно със служебния си защитник  адв. Р..

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-Карнобат, редовно призована, се явява прокурорът И..

Пострадалите А.М.Г. и А.М.С., редовно уведомени, не се явяват. Не се явява и представляващият ги адв. Колева.

Р.ПРОКУРОР: Съгласен съм делото да се разгледа по реда на съкратеното съдебно следствие.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за съкратено съдебно следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАНОВЯВА предварително изслушване на страните, без призоваване на свидетелите и вещото лице по чл. 371, т.2 от НПК.

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл. 371 от НПК и го уведомява, че доказателствата, събрани на досъдебното производство и направените от него самопризнания по чл. 371, т.2 от НПК ще се ползват при постановяване на присъдата.

ПОДС. А.: Признавам изцяло фактическата обстановка в обвинителния акт. Не оспорвам фактическите положения и правната квалификация. Не желая да се събират доказателства.

АДВ. Р.: Уважаеми г-н председател, моля да не се провежда разпит на подсъдимият, свидетелите и вещите лица. Признаваме изцяло фактическата обстановка в обвинителния акт, съгласни сме с тезата на прокурора, описана в обвинителния акт.

Предвид изявлението на подсъдимия и като го съпостави със събраните по делото доказателства, съдът установи, че самопризнанията му се подкрепят изцяло от събраните на досъдебното производство доказателства, поради което на основание чл. 372, ал.4 от НПК

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието на подсъдимия, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

Прокурорът прочете обвинителния акт.

ПОДС. С.Я.А.: Разбирам какво е обвинението. Признавам се за виновен. Признавам изцяло фактите описани в обстоятелствената част на обвинителния акт. Не оспорвам правната квалификация на деянието.

АДВ. Р.: С оглед изявлението на подзащитният ми считам, че не следва да се събират допълнително доказателства и съдебното следствие да бъде приключено.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по досъдебно производство № 189/2016 г. на РУ Сунгурларе, както и справка за съдимост рег. № 98/15.03.2017 г. на Районен съд гр. Велики Преслав.

На основание чл. 283 от НПК, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА писмените доказателства по делото и заключенията на вещите лица.

Р.ПРОКУРОР: Нямам искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи съдебното следствие.

АДВ. Р.: Нямам искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи съдебното следствие.

ПОДС. А.: Нямам искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи съдебното следствие.

Предвид становището на страните и като намира, че делото е изяснено от фактическа и правна страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДАВА ДУМАТА ЗА СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ.

Р. ПРОКУРОР:  Уважаеми г-н председател, поддържам обвинението както е формулирано в обв. акт. Установено е, че свид. Г. и С. притежават имот – къща с двор в с. Л.. От 2013 г. е сключен договор за наем между Г. и подсъдимия за срок от 2 години, като подсъдимият се задължил да плаща месечен наем в размер на 20 лв. След изтичане на договора със съгласието на собственичките подсъдимият е продължил да ползва имота. На 30.08.2016 г. подсъдимият се е прибрал в къщата, запалил е газовия котлон и започнал да си приготвя храна. Докато е отишъл до съседната стая, газовата бутилка се е възпламенила, запалил се входа на къщата. Подсъдимият направил опит да загаси пламъците, но не успял. Притекли се на помощ и други съседи, които също не успели да загасят огъня, но уведомили пожарната на тел 112. След пристигане на пожарен автомобил огънят е загасен, но част от къщата е изгоряла. От назначената оценъчна експертиза е видно, че стойността на къщата е 15120 лв., а в резултата на пожара причинената щета е в размер на 4914,48 лв. От назначената пожаро-техническа експертиза е видно, че причина за възникването на пожара е небрежност от страна на подсъдимия при експлоатация на нагревателния уред, като същия е знаел, че газовият котлон не е изправен, но не е осъществил контрол върху използването му. С деянието си подсъдимия е осъществил състава на чл. 331 ал.1 вр. чл. 330 ал.1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината – непредпазливост. Разпитан в хода на разследването подсъдимият признава вината си и дава обяснения за начина на извършването. Реализирането на наказателната отговорност следва да се осъществи при смекчаващи вината обстоятелства, а именно чистото съдебно минало на подсъдимия и признанията му в хода на разследването. Предвид изложеното считам, че на подсъдимия следва да бъде наложено наказание лишаване от свобода в размер на 9 месеца, което след прилагането на чл. 58а от НК да се намали с 3 месеца, като изпълнението на наказанието се отложи за изпитателен срок от 3 години. Моля за присъда в този смисъл.

АДВ. Р.: Уважаеми г-н съдия, изцяло подкрепям фактическата обстановка, изнесена от представителя на обвинението. Моля да имате предвид, че подзащитният ми е направил всичко възможно за загасяне на възникналия пожар, но тъй като е бил сам не е могъл да се справи и е уведомил органите на пожарната. Същият признава изцяло вината си, прави пълни самопризнания за извършеното от него, с чисто съдебно минало е. На днешния ден подписа и споразумение с пострадалите наследнички, като се задължи да възстанови така причинените щети, включително и разноски за труд в не малък размер. Имайки предвид всичко това моля да определите едно наказание в минималния размер на така определеното по чл. 331 от НК, а именно 3 месеца лишаване от свобода и 3 години изпитателен срок. Моля да не прилагате при налагане на наказанието на подсъдимия определяне на наказанието му при условията на чл. 58а ал. 4 от НК, тъй като държим да му бъде наложено наказание лишаване от свобода, чието изпълнение да бъде отложено за изпитателен срок от 3 години.

ПОДС. С.Я.А.:  Признавам си вината ще възстановя щетите. Моля за минимално наказание, за да мога да излизам навън да работя. Моля да не ми налагате наказание пробация.

След завършване на съдебните прения на основание чл. 297 от НПК

съдът даде последна дума на подсъдимия.

ПОСЛЕДНА ДУМА на подс. С.Я.А.: Моля да ми бъде наложена условна присъда, за да мога да изляза и да работя навън, за да мога да си изпълня споразумението и да се разплатя.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че след тайно съвещание ще произнесе присъдата си.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието продължи в 16,10 часа с прочитане присъдата в присъствието на прокурора, подсъдимия А. и адв. Р..

 

 

        

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                      СЕКРЕТАР:    

 

        

 

След като произнесе присъдата си на основание чл. 309 от НПК съдът се занима и с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наложената на подсъдимият С.Я.А.,  ЕГН ********** мярка за неотклонение, а именно – “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

                                                                                                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                           

 

                   СЕКРЕТАР: