8 / 6.4.2017. ,

 

 

 

,

:

:

 

: 1

2

 

..............................................

.............................................................................

.….

.......95....... ..................2017......................

 

:

 

... *** ***, ***, :*** :***, **********

 

,

 

30.08.2016 . ., . , . , . 13 , , - 80 . . 15 120.00 , ... *** ... *** 4914.48

. 331, .1, . 330, .1 , . 54

 

 

, . 58 . 1 1/3, ... .

. 66, . 1 . .

 

... **********,*** :***, 219,88 / 88 /, BG47STSA93003100001001 . , 5,00 , , .

 

15- , .

 

 

 

 

: