Р Е Ш Е Н И Е 35/6.4.2017г.

 

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                       НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На четвърти април                                             две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав :

                                                                                  Районен съдия : Мариела Иванова

Секретар : Г.М.

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. №510 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от М.П.А. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление №15-0282-000549 от 23.03.2016г. на началник РУ-Карнобат, с коeто на основание чл. 177,ал.1,т.2,пр.1 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв. и на основание чл. 185 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20лв. По съображения подробно изложени в жалбата се иска отмяна на атакуваното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител.

Ответната страна по жалбата, не изпраща представител в съдебно заседание.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Карнобатският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 09.12.2015г. св. П.Ж. спира за проверка лек автомобил, управляван от жалбоподателя. Шофьорът не представя документ за самоличност и е отведен в полицейското управление за нейното установяване. При проверката става ясно, че водачът управлява МПС без да е правоспособен водач.  Св.Ж. няма спомен дали обаче водачът е  представил наказателно постановление с изтекъл срок за плащане.  От назначената и изслушана СГЕ се установява, че подписът, положен в АУАН е на жалбоподателя.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на разпитания по делото свидетел П.Ж., които съдът цени като непротиворечиви, както и от събраните по делото писмени доказателства.

От правна страна съдът приема следното :

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му, което той удостоверил с подписа си. Нарушението по чл. 150 ЗДвП и обстоятелствата, при които е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства.

По отношение на второто деяние - по чл. 157,ал.8 ЗДвП, липсват доказателства, които да подкрепят повдигнатото обвинение. Това е така, тъй като свидетелят посочва, че не си спомня за подобно нарушение, поради което обжалваното наказателно постановление в тази му част следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

 

Р Е Ш И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15-0282-000549 от 23.03.2016г. на началник РУ-Карнобат, с коeто на М.П.А. с ЕГН ********** *** на основание чл. 177,ал.1,т.2,пр.1 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №15-0282-000549 от 23.03.2016г. на началник РУ-Карнобат, с коeто на М.П.А. с ЕГН ********** *** на основание чл. 185 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20лв.

  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

                                                                       

 

 

Районен съдия :