Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 5.4.2017г. до 5.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 9/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН М.Д.Д.,
М.М.Д.
Н.Н.Ф.,
С.Г.А.,
Д.Г.Д.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 5.4.2017г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА съдебна делба на следните земеделски земи, находящи се в землището на с.Черница, общ.Сунгурларе, ЕКАТТЕ 81006, а именно: 1. Лозе с площ от 1038кв.м.,находящо се в местността Могилата, трета категория, представляващ имот №022001, при граници: имот №022002,имот № 022070,имот №000046, имот №000045; 2. Нива с площ от 1000кв.м.,четвърта категория, в местността Сере Кору, представляващ имот № 023051 при граници: имот №023037, имот №023038, имот №023052, имот №000091, имот №023050. 3. Лозе с площ от 2509кв.м. трета категория в местността Билбиника, представляващ имот № 065029, при граници: имот №065038, имот №065014, имот №065030, имот №000285; 4. Лозе с площ от 3805кв.м. четвърта категория, в местността Боаза, представляващ имот №083015 при граници: имот №083016, имот №083019имот №083020, имот №083004, имот №083014, имот №000175; 5. Лозе с площ 2582кв.м. четвърта категория в местността Чалнъка, представляващ имот №102006 при граници: имот №102007, имот №000010, имот №102005, имот №000017; 6. Нива с площ от 9602кв.м. в местността Батъклъка, девета категория, представляващ имот №114011 при граници: имот №114012, имот №114034, имот №114033, имот №114032, имот №114010, имот №000087; 7. Нива с площ от 3843кв.м. в местността Батъклъка, девета категория, представляващ имот № 117019, при граници: имот №117018, имот №117015, имот №117006 имот №117007, имот №117008, имот №117009, имот №117010, имот №000150; 8. Нива с площ от 13 262 кв.м. в местността Подвишки път, четвърта категория, представляващ имот №118004, при граници: имот №000013, имот №118013, имот №118012, имот №118020 имот №118018, имот №118011, имот №118010, имот №118009, имот №118008, имот №118007, имот №118019; 9. Нива с площ от 5196кв.м. в местността Кумлука, пета категория, представляващ имот №158029, при граници: имот №158028, имот №158070, имот №158012, имот №158048, имот №158049 имот №158050, имот №158038, имот №158037, имот №158036 между страни и при квоти, както следва: за М.Д.Д. с ЕГН ********** - 3/12ид.ч. за М.М.Д. с ЕГН ********** - 3/12ид.ч. за Н.Н.Ф. с ЕГН ********** -2/12ид.ч. за С.Г.А. с ЕГН ********** -2/12ид.ч. за Деляна Г.Д. с ЕГН ********** -2/12ид.ч. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №9/2015г. по описа на КРС по отношение на С.Д.А. с ЕГН ********** *** .
2 Гражданско дело No 626/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.А. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА- МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 5.4.2017г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Българската Държава представлява от Министъра на финансите -, че Д.С.А. не й дължи общата сума от 2133, 52 лв. по изп.дело № 200121304000075 по регистъра на ДСИ при Районен съд Карнобат включваща сумите както следва: 1.сумата от 1208, 75 лв. представляваща неолихвявема сума , 2. сумата от 715 лв. главница , 3. сумата от 0,99 лв. –представляваща лихви и 4. сумата от 208, 78 лв., представляващи такси по чл. 53 от Тарифа за държавните такси които се събират от съдилищата по ГПК за изп. дело № 200121304000075 по регистъра на ДСИ при Районен съд Карнобат , образувано на основание издаден изпълнителен лист от 10.04.2001 г. по гр.д. № 889 / 1998 г. по описа на Районен съд Карнобат, изпълнителен лист от 29.11.2004 г. издаден по гр.д. № 386 / 2004 г. по описа на Районен съд Карнобат и изпълнителен лист от 16.10.2008 г. издаден по гр. д. № 101 / 2008 г. по описа на Районен съд Карнобат , които са за изплащането на месечните издръжки на детето Желязка Демирева Ангелова
3 НОХД No 458/2016 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Т.Т. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 5.4.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия С.Т.Т., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
С.Т.Т.
ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия С.Т.Т., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
В законна сила от 13.4.2017г.
4 НОХД No 458/2016 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Т.Т. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 5.4.2017г.
С.Т.Т.
На осн. чл. 339, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т.1 от НК на обвиняемия С.Т.Т. се определя наказание ЕДНА година лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години.
В законна сила от 5.4.2017г.
5 НОХД No 65/2017 Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
А.Р.Р. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 5.4.2017г.
А.Р.Р.
НА ОСНОВАНИЕ чл.325, ал.2, предл.ІІ-ро, вр.ал.1 от НК, чл. 55, ал.1, т.2, б. „б“, предл.І-во от НК на подсъдимия А.Р.Р. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: • задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на подсъдимия А.Р.Р. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ, • задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ, • поправителен труд по местоработата на подсъдимия А.Р.Р. в „Агроланд 7“-ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Айтос, Бургаска област, ул. «Красна» № 5А, включващ удръжки върху възнаграждението му в размер 25 на сто в полза на държавата за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж. На основание чл.59, ал.2 от НК от определеното на подсъдимия А.Р.Р. наказание «пробация» в размер на две години се приспада времето, през което същият е бил задържан по Закона за МВР, считано от 02.08.2016г. до 03.08.2016г., като един ден задържане се зачита за три дни пробация. На основание чл.59, ал.2 от НК от определеното на подсъдимия А.Р.Р. наказание «пробация» в размер на две години се приспада времето, през което същият е бил задържан на основание чл.64, ал.2 от НПК, считано от 03.08.2016г. до 04.08.2016г., като един ден задържане се зачита за три дни пробация. На основание чл.59, ал.1, т.2 от НК от определеното на подсъдимия А.Р.Р. наказание «пробация» в размер на две години се приспада времето, през което по отношение на същия е била взета мярка за неотклонение „домашен арест“, считано от 04.08.2016г. до 09.08.2016г. и от 08.09.2016г. до 04.10.2016г., като два дни домашен арест се зачитат за два дни пробация. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК от определеното на подсъдимия А.Р.Р. наказание «пробация» в размер на две години се приспада времето, през което по отношение на същия е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 09.08.2016г. до 08.09.2016г., като един ден задържане се зачита за три дни пробация.
В законна сила от 5.4.2017г.