Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 4.4.2017г. до 4.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 67/2016 ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА Н.Я.С. ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 4.4.2017г.
НА основание чл. 231 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 67/2016 г. по описа на Карнобатски районен съд.
2 Гражданско дело No 205/2017 Облигационни искове между съсобственици Р.Д.Д. К.В.В. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 4.4.2017г.
В законна сила от 20.4.2017г.
3 АНД No 480/2016 РИОСВ ОБЩИНА КАРНОБАТ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 4.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №93/02.11.2016г. на Директор на РИОСВ-Бургас, с което на Община Карнобат с ЕИК 000057026 с административен адрес гр.Карнобат, пл. “България“ №12 представлявана от кмета Георги Димитров за нарушение на чл.46, ал.1, т.3, б.“б“ от Закон за водите и на основание чл. 200, ал.1, т.2 Закон за водите на общината е наложена имуществена санкция в размер на 2 000лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
4 АНД No 511/2016 МВР С.В.В. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 4.4.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като напълно незаконосъобразно наказателно постановление № 16-0282-000477/18.11.2016 година на началника на група към ОДМВР -ГРАД Бургас,РУ-град Карнобат,с което на С.В.В.,ЕГН-**********,***,са наложени административните наказания “глоба” в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174,ал.3 от ЗДвП,”глоба” в размер на 10 лева на основание разпоредбата на чл.183, ал.1, т.1, предложение първо и второ от ЗДвП,а на основание Наредба Із-2539 на МВР година са му отнети дванадесет контролни точки. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
5 АНД No 524/2016 НАП БОБИ ПРЕС ООД ТД НА НАП ГР. БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 4.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №931/09.05.2017г. на Директора на ТД на НАП Бургас, с което на „Боби Прес“ ООД с ЕИК 102684007 със седалище и адрес на управление гр.Бургас, „Св. Патриарх Евтимий“ №2, вх.2, ет.1, ап. ляв, представлявано от Цветан Нейчев Нейчев и Боян Иванов Стоянов за нарушение на чл. 26,ал.1 от НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 13.5.2017г.
6 АНД No 59/2017 РДГ С.Д.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 4.4.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 1172 от 13.01.2017г. на директора на РДГ- Бургас, с което на основание чл.275, ал.1, т.2 и чл.270 от Закона за горите и чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН на С.Д.Д., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500.00(петстотин) лв. за нарушение на чл. 123, ал.2 Закона за горите(ЗГ) и е задължен да плати обезщетение в размер на 74 (седемдесет и четири) лв., на основание чл.8, ал.1 т.1, б.“а“ от Наредбата за определяне на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд, като незаконосъобразно.
В законна сила от 25.4.2017г.
7 НОХД No 127/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
А.К.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 4.4.2017г.
А.К.М.
На осн.чл. 343б, ал.1 от НКна подс. А.К.М. при приложение на разп.на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя: наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години и наказание „глоба” в размер на 190,00 (сто и деветдесет) лева. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия А.К.М. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от четири месеца.
В законна сила от 4.4.2017г.
8 НОХД No 138/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
С.Р.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 4.4.2017г.
С.Р.К.
На осн.чл. 343б, ал.1 от НК, при прил. на р чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя: наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 месеца, чието изпълнение на осн. чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години и наказание „глоба” в размер на 190,00 (сто и деветдесет) лева.
В законна сила от 4.4.2017г.