Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 31.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 704/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " НАРКООП " -КАРНОБАТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА - МИНИСТЪРА НА РРБ СОФИЯ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 31.3.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска предявен от Потребителна кооперация „НАРКООП” гр.Карнобат с ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Кооперативна“ № 6, представлявана от председателя С.Т.К. против Република България, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, че Република България не е собственик на недвижим имот , находящ се в с.Зимен, община Карнобат , област Бургаска , а именно: терен с площ 360 кв.м. , за който е отреден УПИ № ХV „За кооперация” от квартал 13 по действащия застроителен и регулационен /подробен устройствен/ план на селото, с пространство 590 кв.м., или 360/590 ид.части от УПИ , при граници: изток, запад и север – улици, юг- УПИ № ХІІ-37 и І -37, заедно с построената в този терен масивна сграда-ФУРНА/консервирана/, със застроена площ 144 кв.м. ОСЪЖДА Република България, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството да заплати на Потребителна кооперация „НАРКООП” гр.Карнобат с ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Кооперативна“ № 6 сумата от 250 лв.съдебно деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Република България, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за присъждане на сторените от нея съдебно деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.
2 Гражданско дело No 737/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КРЕДИ ЙЕС ООД ГР.ХАСКОВО Д.М.Ж. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 31.3.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО,че в полза на „КРЕДИ ЙЕС" ООД, ЕИК: 200688545, представлявано от Владислав Михайлов Инджов,чрез пълномощника- юрисконсулт Ииколинка Г.Ш.,***,тел.: 0882/990 700, 0883/ 443 613,съществува вземане срещу Д.М.Ж.,ЕГН-**********,***,за сумата 1414,46 лева, представляваща частичен остатьк от дължими суми по договор за заем 10026/14.10.1015 година,мораторната лихва върху сумата 1414.46 лева от 13.07.2016 година-датата на подаване на заявлението до 17.10.2016 година-деня,предхождащ подаването на исковата молба възлиза на 38.11 лева,законната лихва върху тази сума,считано от датата на подаване заявлението/молбата/за издаване заповед за незабавно изпълнение по частно гражданско дело № 487/2016 година по описа на Районен съд-град Карнобат до окончателното изплащане/погасяване/ на задължението,а също така и за присъждане в полза на ищеца на сумата 348,29 лева (триста четиридесет и осем лева и двадесет и девет ст.)лева,представляваща разноски,направени от него в образуваното по реда на чл.417 от ГПК заповедно производство по приложеното ч. гр. д. № 487/2016 година по описа на Районен съд-град Карнобат. ОСЪЖДА Д.М.Ж.,ЕГН-**********,***,да заплати на „КРЕДИ ЙЕС" ООД, ЕИК: 200688545, представлявано от Владислав Михайлов Инджов,чрез пълномощника- юрисконсулт Ииколинка Г.Ш.,***,тел.: 0882/990 700, 0883/ 443 613, направените от същото дружество разноски по делото в размер на 498.29 (четиристотин деветдесет и осем лева и двадедесет и девет ст.)лева,от която сума - юрисконсултско възнаграждение в размер на 320.00(триста и двадесет)лева,както и държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи в размер на 10.00(десет) лева,която сума също следва да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок,считано от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила от 27.4.2017г.
3 ЧГД No 267/2017 Назначаване особен представител ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ КРС Х.Х.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 31.3.2017г.
НАЗНАЧАВА, на основание чл.47, ал.6 ГПК, адв.М.А.К. за особен представител на длъжника Х.Х.С., ЕГН ********** *** по изп.д. № 37/2007 г. по описа на ДСИ при РС-Карнобат.
4 Гражданско дело No 302/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.М.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 31.3.2017г.