МОТИВИ към ПРИСЪДА № 7 от 30.03.2017г.,

постановена по НOХД № 94/ 2017г. по описа на KРС

 

         Карнобатска районна прокуратура е внесла обвинителен акт по обвинението на подсъдимия Д.И.Д. с ЕГН **********, за това, че на 26.10.2016г. в град Карнобат ,обл.Бургаска противозаканно присвоил чужди движими вещи, които владее, а именно паричната сума в размер на 1125,75 лв./хиляда сто двадесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки/, собственост на „ град Карнобат, представлявано от С.С.С. *** -престъпление по чл.206, ал.1  от НК.

         В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа изложената в обвинителния акт фактическа обстановка. Счита, че по несъмнен начин по делото е доказано както извършването на деянието, така и участието на подсъдимия в него.Предвид факта, че присвоеното имущество е внесено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, поради което на основание чл.206, ал.6 НК подсъдимия следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба.

Защитникът на подсъдимия пледира, че съдът следва да постанови присъда, с която признае подсъдимия за виновен и се освободи от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба в минимален размер.

 Подсъдимият се признава за виновен по повдигнатото му обвинение и изразява съжаление за стореното.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл.14 и чл.18 НПК, намира за установено следното

ПО ФАКТИТЕ :

 

  Подсъдимият Д.И.Д. е роден на ***г***,  

С трудов договор 557/21.09.2016г. подс. Д. е назначен на длъжност „шофьофьор на лекотоварен автомобил" при ,, "ЕООД, със седалище град Карнобат, представлявано от св.С.С. .

 Във връзка с изпълнение на основните си задължения по договора подс.Д. извършава разнос на хляб и хлебни продукти със служебен автомобил „ МС, собственост на дружеството. Подс.Д. доставя поръчаните от контрагенти на работадателя му продукти, като взема съответната сума за всяка доставка и в последствие я отчита на касиер на „. Подсъдимият не се отчита всеки ден и понякога в него се събират пари от няколко работни дни, като в последствие въз основа на стоковите разписки се отчита на касиера на фирмата.

След като подс.Д. не отчита парите от доставени стоки за дните 21, 22, 25 и 26 октомври 2016г. в него се събира сума в размер на 1125,75 лв., собственост на " ЕООД, със седалище град Карнобат.

На 26.10.2016г. около обяд след като приключва с разноса за деня подс.Д. решава да вземе сумата от 1125,75 лева и да я похарчи за лични нужди-да върне взети от него заеми от фирми и физически лица. Подсъдимият връща дължимите от него суми на кредиторите си като изразходва цялата намираща се в него сума от 1125,75 лв.

В хода на дсъдебното производство подс.Д. възстановява сумата от 1125,75 лв.,която е върната на представляващия ощетеното юридическо лице.

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА :

 

Така описаната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, по отношение на които подсъдимият е направил самопризнание по смисъла на чл.371, т.2 от НПК, и се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства: протоколи за разпит; стокови разписки, протоколи за доброволно предаване.

 

ПО ПРАВОТО :

 

При обсебването чуждата движима вещ се намира във фактическата власт на дееца на определено правно основание. Предметът на престъплението обсебване трябва да е конкретно поверен на субекта, като при това е необходимо с акта на поверяването да е уточнено какви действия той може да осъществява с вещта. Установи се по делото, че подс.Д. е имал задължение по трудов договор да събира получените от него средства в следствие на осъществените продажби.

Изпълнителното деяние на обсебването може да се изрази и в бездействие, когато деецът не предава вещта на собственика или упълномощено от него лице, при условие че е правно задължено за това. По този начин се развиват събитията и в настоящия случай. Подсъдимият не предава получената сума в края на работния ден или на определен период от време.

От субективна страна интелектуалният момент на умисъла за обсебване включва съзнание у дееца за това, че предметът на престъплението е чужда движима вещ, че той я владее на правно основание и че му е позволено да извършва с нея само определени действия. Подс.Д. знае, че паричните средства са му поверени за събиране и че следва да ги предаде на касиера на дружеството.

Във волево отношение подсъдимият има за цел да се разпореди противозаконно с предмета на престъплението в свой интерес-погасява свои лични парични задължения.

И тъй като присвоеното имущество е върнато на представителя на ощетеното юридическо лице  подс.Д. е извършил престъпление по чл.206, ал.6 вр. ал.1 от НК, поради което съдът го призна за виновен за това, че на  26.10.2016г. в град Карнобат, обл.Бургаска противозаканно присвоил чужди движими вещи, които владее, а именно паричната сума в размер на 1125,75 лв./, собственост на „ град Карнобат, представлявано от С.С.С. *** като присвоеното имущество е внесено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд.

 

ПО НАКАЗАНИЕТО:

 

Престъплението по чл. 206, ал.6 вр. ал.1 от НК предвижда наказание лишаване от свобода до три години.

Подсъдимият не е осъждан и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от НК, причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени. В случая кумулативно са налице всички предпоставки по чл. 78А от НК, деецът да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното престъпление, като му се наложи административно наказание.

При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия, съдът взе предвид необремененото му съдебно минало, съдействието за разкриване на извършеното от него престъпление, изразеното съжаление за случилото се. Воден от горното съдът намери, че административната санкция "Глоба" следва да се определи в предвидения от закона минимален размер, а именно на 1000лева.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

 

Районен  съдия: