Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 28.3.2017г. до 28.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 552/2016 Искове за развод и недействителност на брака Л.Г.К. Д.М.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 28.3.2017г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.М.К., ЕГН **********,*** Л.Г.К., ЕГН **********,***, за който е съставен акт граждански № II 102 от 03.06.1990 г. от Община –Бургас, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Л.Г.К., ЕГН **********,*** и Л.Г.К., ЕГН **********, родена на *** г. в Руска Федерация, гражданство — Руска Федерация, с карта на чужденец с разрешение за постоянно пребиваване № 700936293, издадена на 29.06.2016 г. от София, валидна до 17.05.2021 г. с постоянен адрес:*** Смирненски 15, вход 3, етаж 5 споразумение по чл. 51 от СК
В законна сила от 28.3.2017г.
2 Гражданско дело No 706/2016 Искове за развод и недействителност на брака М.Х.И. И.П.И. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 28.3.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК брака, сключен на 21.02.1981 година в град Карнобат,за който е съставен акт № 0021 от 21.02.1981 година,издаден от община –град Карнобат,между М.Х.И.,ЕГН-**********,***,живуща ***,представлявана от адв.С.Х.Г.-***,адрес на кантора на АД „Трайков и Г."***, тел. 0888537786-съдебен адрес,и И.П.И.,ЕГН-**********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между М.Х.И.,ЕГН-**********,и И.П.И.,ЕГН-**********,,а именно : 1. Съпрузите са ползвали семейно жилище,находящо се в град Карнобат, Област Бургас, ул.“П.К. Яворов № 68 А“, което са придобили по време на брака си и представлява жилищна сграда. Ползването на семейното жилище се предоставя на мъжа И.П.И., ЕГН **********. 2. Съпрузите ще уреждат всички свои имуществени отношения допълнително. 3. От брака си съпрузите нямат деца, които да не са навършили пълнолетие, поради което не уреждат въпроси, свързани с родителските права, личните отношения и издръжката. 4. Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг. 5. Разноските по делото остават за всяка от страните така, както са направени. ОСЪЖДА И.П.И.,ЕГН-**********,***, да заплати държавна такса във връзка с допускане на развода в размер на 20.00(двадесет)лева,както и сумата 5.00(пет) лева, представляваща също държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,които суми да се приведат по сметката на Районен съд-град Карнобат. ОСЪЖДА М.Х.И.,ЕГН-**********,***,живуща ***,представлявана от адв.С.Х.Г.-***,адрес на кантора на АД „Трайков и Г."***, тел. 0888537786-съдебен адрес,да заплати държавна такса във връзка с допускане на развода в размер на 20.00(двадесет) лева, както и сумата 5.00 (пет) лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,които суми да се приведат по сметката на районен съд-град Карнобат. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила от 28.3.2017г.
3 Гражданско дело No 803/2016 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.В.Т. С.И.Д.,
Г.Д.Г.,
Н.Г.Д.,
И.Г.Д.,
С.Г.Й.,
В.Г.Д.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 28.3.2017г.
ПРИЗНАВА за установено, че И.С.К. /Т./, б.ж. на с. Раклица, община Карнобат, е починала на 07.01.1942 г. в гр. Карнобат.
4 АНД No 384/2016 Агенция "Митници" В.Л.П. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 28.3.2017г.
НП-потвърдено
5 НОХД No 517/2016 Блудство с лице, ненавършило 14 г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
С.И.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Присъда от 28.3.2017г.
С.И.К.
На основание чл.149, ал.1 от НК вр,чл. 58а НК ГО ОСЪЖДА С.И.К. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което наказание да се изтърпи при първоначален общ режим.
Мотиви от 13.4.2017г.
В законна сила от 13.4.2017г.
6 НОХД No 126/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.О.И. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 28.3.2017г.
А.О.И.
На осн. чл. 343 б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55 , ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия А. О. И. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И 100 ЛЕВА ГЛОБА. На осн. чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обв. А.О.И. се налага и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият И. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 26. 03. 2017 година.
В законна сила от 28.3.2017г.