Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 27 / 23.3.2017г. , град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.…................................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Административно-наказателно дело номер 89 по описа за 2017 г. и за да се произнесе все предвид следното:

 

Производството по делото е реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия  Ц.П.Ц. с ЕГН ********** ***, за извършеното от него престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3, предл. второ, т.1предл. първо от НК, вр.чл.73 ал.1 и ал.2, вр.чл.30, вр.чл.31,  вр. чл.3 ал.1 т.1 и ал.2 т.1, вр.параграф 1 т.11 и Приложение № 1 към чл.3 ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите/ ДВ бр.42 от 03.06.2016 год./,  с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Районния прокурор, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.

Обвиняемият Ц., редовно призован, се явява лично в съдебно заседание, признава, че е извършил престъплението в което е обвинен и моли за наказание в най-минимален размер.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 20.02.2017 г., около 10.30 часа в РУ Карнобат е бил получен сигнал за лице, което държало наркотични вещества в дома си в гр. Карнобат, ул. Ал.Константинов № 4а. Затова служители от РУ Карнобат посетили адреса и провели разговор с обв. Ц.П.Ц.. На въпроса дали притежава наркотични вещества обвиняемия отговорил, че притежава и с протокол за доброволно предаване предал 4 бр. топчета от суха зелена тревна маса обвити в алуминиева фолио. За произхода им съобщил,че ги закупил за лично ползване от непознато лице в гр.Карнобат.

Назначена е физикохимична експертиза от заключението на която е видно,че иззетата суха зелена растителна маса е с общо тегло 1.263 грама и се определя, като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол - 6.40%. От представената за изследване растителна маса могат да се изготвят от 3.1 бр. до 6.3 бр. цигари.

От приложената оценка на предадената растителна маса е 7.58 лв.

      Приетата фактическа обстановка дава основание да се приеме, че с деянието си обвиняемият Ц.П.Ц. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.354а, ал.5 вр. ал.3, предл. второ, т.1 предл. първо  от НК, вр.чл.73 ал.1 и ал.2, вр.чл.30, вр.чл.31,  вр. чл.3 ал.1 т.1 и ал.2 т.1, вр.параграф 1 т.11 и Приложение № 1 към чл.3 ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите/ ДВ бр.42 от 03.06.2016 год./, като на 20.02.2017  г.  в гр. Карнобат, обл. Бургаска в дома си, находящ се в гр. Карнобат, общ. Карнобат, ул. Алеко Константинов № 4а без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал рискови наркотични вещества, а именно коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло на сухата зелена маса – 1,263 гр., със съдържание на наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 6,40 %, установено с протокол № 76 от 22.02.2017 г. за извършена химическа експертиза на БНТЛ при ОД на МВР Бургас, на стойност 7,58 лв., определена, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на производството, като случаят е маловажен.

       Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал тяхното настъпване.

За престъплението по чл. 354а, ал.5 от НК се предвижда наказание глоба до 1000 лв. Към момента на извършване на деянието обвиняемият Ц.П.Ц. е бил пълнолетен,  неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава VІІІ от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди.

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия Ц.П.Ц. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на административното наказанието съдът съобрази следното: 

Налице са само обстоятелства, които са смекчаващи отговорността на обвиняемия, а именно: направени пълни самопризнания, искреното му разкаяние за извършеното от него деяние, тежкото му семейно-битово положение, както и разпоредбата на чл. 78а ал. 5 от НК. С оглед тези обстоятелства съдът намира, че наказанието следва да се определи  при превес само на смекчаващите отговорността обстоятелства, като то се наложи в специалния минимум, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно – глоба в размер на 1000 лева. Съдът намира, че това наказание е справедливо за извършеното от обвиняемият Ц.П.Ц. деяние и същевременно тази санкция ще подейства превъзпитателно върху него. Това наказание ще изпълни целите на наказанието по чл.36 от НК и с оглед генералната превенция да се въздейства предупредително и възпиращо върху останалите лица, които вършат или имат намерение да извършат такова престъпление.

Съдът намира, че на  основание чл. 53,  ал. 2, буква „а” от НК във връзка с чл. 354а ал. 6 от НК следва да се отнеме  в полза на Държавата вещественото доказателство – останалото количество от коноп /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло на сухата зелена маса – 1,013 гр., което се намира на съхранение в Централно Митническо Управление Отдел „МРР-НОП“ гр.София. 

Освен това съдът следва да осъди  обвиняемия да заплати на Държавата съответното наложено му адм. наказание и съответните държавни такси, както и да заплати на ОД МВР Бургас направените от същото учреждение съдебни разноски.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И :

 

      ОСВОБОЖДАВА обвиняемия  Ц.П.Ц. - роден на *** г. в гр. София, с постоянен адрес:*** Константинов № 4а, българин,  български гражданин, неженен, средно образование, СЕ „Борднетце“, оператор качествен контрол, неосъждан, с ЕГН ********** от наказателна отговорност по чл.354а, ал.5 вр. ал.3, предл. второ, т.1 предл. първо  от НК, вр.чл.73 ал.1 и ал.2, вр.чл.30, вр.чл.31,  вр. чл.3 ал.1 т.1 и ал.2 т.1, вр.параграф 1 т.11 и Приложение № 1 към чл.3 ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите/ ДВ бр.42 от 03.06.2016 год./, за това, че на 20.02.2017  г.  в гр. Карнобат, обл. Бургаска в дома си, находящ се в гр. Карнобат, общ. Карнобат, ул. Алеко Константинов № 4а без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал рискови наркотични вещества, а именно коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло на сухата зелена маса – 1,263 гр., със съдържание на наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 6,40 %, установено с протокол № 76 от 22.02.2017 г. за извършена химическа експертиза на БНТЛ при ОД на МВР Бургас, на стойност 7,58 лв., определена, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на производството, като случаят е маловажен, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 53,  ал. 2, буква „а” от НК във връзка с чл. 354а ал. 6 от НК отнема  в полза на Държавата вещественото доказателство – останалото количество от коноп /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло на сухата зелена маса – 1,013 гр., което се намира на съхранение в Централно Митническо Управление Отдел „МРР-НОП“ гр.София. 

 

ОСЪЖДА Ц.П.Ц. с ЕГН **********,***, да заплати направените по делото разноски, както следва: сумата от 46.34 лева /четиридесет и шест лева и 34 стотинки/, която да се приведе по сметка на ОД МВР Бургас № BG47STSA93003100001001 при БАНКА ДСК – гр. Бургас, както и сумата по на 5,00 лева /пет лева/, представляваща държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист, която сума да се приведе по бюджетната сметка на КРС.

 

         НАСТОЯЩОТО решение подлежи на обжалване или протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от получаване на съобщенията от страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: