Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 22.3.2017г. до 22.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 592/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Н.К. ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 22.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 592/2016 г. по описа на Карнобатски районен съд, на основание чл. 129 ал.3 от ГПК.