Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 21.3.2017г. до 21.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 14/2017 РДГ И.С.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 21.3.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 982/14.12.2016 година на директора на РДГ Бургас,с което на И.С.П.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 400 лева на основание чл.24,ал.5,във връзка с чл.91,ал.4,във връзка с чл.66,ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/,а на основание чл.90,ал.1 от същия закон вещите,предмет на нарушението,а именно-два броя въдищи с по една кука са отнети в полза на държавата. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено
2 АНД No 80/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Н.С.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 21.3.2017г.
След като постанови решението си, съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на Н.С.С. мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. Протоколът се изготви в съдебно заседание Заседанието приключи в 10.15 ч. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Съд.секретар:
В законна сила от 28.3.2017г.