Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 20.3.2017г. до 20.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 112/2017 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Н.Д.К. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Споразумение от 20.3.2017г.
Н.Д.К.
На осн. чл. 343 в, ал.2 вр.чл. 343в ал.1 от НКчл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обв. Н.Д.К. се определя наказание – .6 месеца /ШЕСТ месеца/ лишаване от свобода . На основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от 3 години. За посоченото в т. 1 престъпление при условията на чл. 55, ал. 2 от НК на обвиняемия Н.Д.К. се определя наказание – глоба в размер на 250 лв. /двеста и петдесет / лева.
В законна сила от 20.3.2017г.