Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 14.3.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 153/2016

ИСКОВЕ ПО КТ

Б.Н.С.

ЗКПУ ЧУБРА-93

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 14.3.2017г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОСЪЖДА ЗКПУ Чубра- 93 със седалище и адрес на управление село Чубра , да заплати на Б.Н.С. обезщетение по чл. 224 ал.1 от КТ- за неползван платен годишен отпуск в размер на общата сума от 964, 04 лв ,което обезщетение й се дължи за неползван платен годишен отпуск в размер на 28 работни дни от които 10 дни за 2013 година и 18 дни за 2014 година , ведно със законната лихва върху същата главница от 964, 06 лв. , начиная от датата на предявяването на иска в КРС – 16.03.2016 година до окончателното й изплащане , като ОТХВЪРЛЯ същия иск в останалата му част до пълния му предявен размер от 2300 лв. като неоснователен и недоказан. На основание чл. 242 ал.1 от ГПК допуска предварително изпълнение на решението в тази му част на присъдено обезщетение по чл. 224 ал.1 от КТ за неползван платен годишен отпуск .

2

Гражданско дело No 402/2016

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

К.Л.Г.

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 14.3.2017г.

3

Гражданско дело No 846/2016

Искове за развод и недействителност на брака

А.Ф.А.

А.А.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 14.3.2017г.

4

Гражданско дело No 28/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Д.С.С.

С.Г.С.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 14.3.2017г.
На основание чл.234 от ГПК одобрява постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Ответникът С.Г.С.,ЕГН-**********,*** се задължава да заплаща на детето си Д.С.С.,ЕГН-********** месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лв., начиная от 16.01.2017 г., до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, която да се получава от неговата майка Н.Р.С.,ЕГН-**********,***.
В законна сила от 14.3.2017г.