Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 13.3.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 118/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Т.Д.И.

Д.В.И.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 13.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Ответникът Д.В.И., ЕГН: **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на детето си Т.Д.И.,ЕГН-**********,***, месечна издръжка в размер на 120.00 лева /сто и двадесет лева/, начиная от 07.02.2017 година за срока на обучението в СОУ „Христо Ботев“ гр. Карнобат, но не повече от навършване на 20-годишна възраст при обучение в средно учебно заведение, или до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска от датата на падежа – последното число на съответния месец до окончателното й изплащане. Издръжката ще се плаща с пощенски запис. ОСЪЖДА Д.В.И., ЕГН: **********,*** да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на 86.40 лева, както и сумата 10.00 лева, представляваща също държавна такса за издаване изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на Районен съд Карнобат.