П Р О Т О К О Л

 

08.03.2017 година                                                                            град  КАРНОБАТ

 

          К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На осми март две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                          

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                            Съдебни заседатели:1...........................................

                                                         2...........................................                                                      

 

Секретар …………………Д.Е.…...................................................

Прокурор..................................................................................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ………..МАРИНОВ……….

Гр. дело номер.........46.............по описа за..............2017..................година

На именното повикване в ...................11.30..................................часа се явиха:

Ищцовата страна „Еконт Експрес“ ООД  гр. Русе, редовно призована, не се явява неин законен представител.

ОТВЕТНИКЪТ Х.С.С., редовно призован, не се явява.

СЪДЪТ установи, че по делото е постъпила молба от ищцовата страна „Еконт Експрес“ ООД чрез адв. Р.С. с която на основание чл. 232 ГПК заявява, че оттегля изцяло предявените искове. Със същата молба горепосоченият процесуален представител на основание чл. 78 ал. 5 от ГПК прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, ако по делото има доказателства за изплатен адвокатски хонорар.

По делото е постъпила молба от ответникът Х.С.С., представляван от пълномощника му адв. Антония Цветкова с която процесуалният представител на ответника заявява, че е възпрепятстван да присъства на о.с.з. по делото днес, но не възразява да се даде ход на делото. оспорва предявените срещу доверителя й искове и поддържа подадения отговор на исковата молба, няма възражения срещу проекто доклада на съда и не възразява да се даде ход по същество, представя списък на разноски и писмени бележки.

            Предвид липсата на възражения и процесуални пречки пред хода на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          С оглед на постъпилата молба от ищцовата страна с която на основание чл. 232 от ГПК оттегля изцяло предявените искове, съдът намира, че същата молба следва да бъде уважена, като производството по делото следва да бъде прекратено.

          Видно от представените по делото писмени доказателства за заплатени от ответника разноски по делото, респ. приложения списък за разноски по смисъла на чл. 80 от ГПК съдът намира, че ответникът е заплатил разноски по настоящото дело в размер на сумата от 300 лв., представляваща адвокатски хонорар, които същият моли да му бъдат присъдени като такива на основание чл. 78 ал.3 от ГПК. В случая съдът с оглед направеното искане от ищцовата страна с която заявява, че оттегля исковете си предявени по настоящото дело, то съдът намира, че такива разноски следва да се заплатят на ответника не на горното основание, а на основание чл. 78 ал. 4 от ГПК, тъй като производството по делото с оглед направеното искане следва да бъде прекратено. В тази връзка ищцовата страна е направила възражение за прекомерност на изплатения адвокатски хонорар, което съдът намира, че е искане по чл. 78 ал.5 от ГПК, като намира, че следва да се произнесе по същото. Съгласно Наредба № 1 от 9.07.2004  г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения е посочено в чл. 7 ал.1 т.1, че за трудови дела с определен материален интерес се дължи минимално адвокатско възнаграждение по смисъла на ал. 2, а в настоящия случай по-точно чл. 7 ал. 2 т.1 от Наредбата, където е посочено, че минималното адвокатско възнаграждение е в размер на 300 лв., което иска и ответникът да му бъде присъдено. Следователно съдът намира, че заплатеното от ответника адвокатско възнаграждение  е в минимален размер по смисъла на горепосочената Наредба и същото императивно следва да бъде присъдено на ответника, тъй като същото не подлежи на намаляване, съобразно искането на ищцовата страна. Следователно ищцовата страна следва да бъде осъдена да заплати на ответника направените от него съдебни разноски по настоящото дело в размер на сумата от 300 лв., на основание чл. 78 ал.4 от ГПК.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                             О   П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

          НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр. дело № 46/2017 г. по описа на Карнобатски районен съд.

ОСЪЖДА „Еконт Експрес“ ООД  гр. Русе  със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. Славянски № 16, ЕИК 117047646 да заплати на Х.С.С., ЕГН ********** *** направените от него съдебни разноски по настоящото дело в размер на 300 лв., представляващи адвокатски хонорар.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието завърши в 11.40 часа.         

 

          СЕКРЕТАР:                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: