Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 8.3.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 666/2015

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА

П.В.И.

К.П.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 8.3.2017г.

2

Гражданско дело No 46/2017

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД

Х.С.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 8.3.2017г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр. дело № 46/2017 г. по описа на Карнобатски районен съд.