Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 6.3.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 593/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ КЪМ БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД

И.Г.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 6.3.2017г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.Г. *** , че същият дължи на Териториален център за пътнически превози Пловдив към БДЖ – Пътнически превози ЕООД , представлявано от Г.А.К. – Ръководител на дружеството главница - парична сума в размер на 686, 30 лв. представляваща дължимо се обезщетение по чл. 221 ал.2 от КТ за което е издадена заповед № 280 от 27.06.2016 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 423/ 2016 г. по описа на Районен съд Карнобат , ведно със законната лихва върху същата сума , начиная от дата на подаването на заявлението за издаването на горепосочената заповед за незабавно изпълнение по чл. 410 от ГПК в районен съд Карнобат – 24.06.2016 г. до окончателното й изплащане

2

Гражданско дело No 654/2016

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Г.Ж.В.

ЕЛЕКТРОМАНИЯ ЕООД

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 6.3.2017г.
Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОСЪЖДА „ Електромания „ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Ямбол , обл. Ямбол , ул. Радецки № 131 с ЕИК / БУЛСТАТ № 201001302 представлявано от Й.Г.Д. - Управител да заплати на Г.Ж.В. същата с пълномощник и съдебен адрес за връчване на книжа и съобщения - адв. С.Х. Гонкова – Трайкова БАК общата парична сума в размер на 575 лв. представляваща неизплатени и дължими й се трудови възнаграждения ,които са както следва : за месец март 2016 г. в размер на 210 лв., за месец април 2016 г. в размер на 210 лв. и и за месец май 2016 г. в размер на 155 лв. , дължими се по прекратения й трудов договор № 11 от 26.06.2015 година ,изменен със споразумение от 18.01.2016 г. и прекратен по взаимно съгласие , считано от 25.05.2016 година ,ведно със законната лихва върху същата главница от 575 лв. , начиная от датата на завеждането на исковата молба в КРС – 20.09.2016 година до окончателното й изплащане , както и сумата от 350 лв. представляваща направените от ищеца Г.Ж.В. съдебни разноски по настоящото дело . На основание чл. 242 ал.1 от ГПК допуска предварително изпълнение на решението в тази му осъдителна част на присъдени трудови възнаграждения в полза на Г.Ж.В. .
В законна сила от 6.3.2017г.

3

НОХД No 88/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Д.Д.И.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 6.3.2017г.
Обвиняемият Д.Д.И., ЕГН **********, се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 343в, ал. 3 от НК, вр. чл. 343в, ал. 1 от НК, за това че: на 21. 02. 2017 г. около 19:20 ч. в гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас на кръстовище образувано между ул. Първи май и ул. Ганчо Хардалов управлявал товарен автомобил, марка Мерцедес, модел 207 с рег. **** , собственост на И.Г. И. *** в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство– ЗППАМ №16-0454-000168 по чл. 171, т. 1, б.‘‘б‘‘ от ЗДвП, издадена на 16. 11. 2016 г. от РУ Сунгурларе и връчена на 18. 11. 2016 година. Престъплението е извършено от обвиняемия Д.Д.И. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия Д.Д.И., ЕГН ********** за извършеното престъпление, на основание чл. 343в, ал. 3 от НК, вр. чл. 343в, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б. „б” и чл. 57, ал. 2 от НК наказание ПРОБАЦИЯ, като му се определят средните пробационни мерки: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от седем месеца, изразяваща се с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност – два пъти седмично; ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от седем месеца; БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО – 100 /сто / часа за срок от една година и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 ЛЕВА.
Д.Д.И.
В законна сила от 6.3.2017г.

4

НОХД No 88/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Д.Д.И.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 6.3.2017г.
Д.Д.И.
В законна сила от 14.3.2017г.