Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 2.3.2017г. до 2.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 837/2013 ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩИНА КАРНОБАТ Я.Т.Б. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 2.3.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Я.Т.Б. с ЕГН ********** *** , че същата дължи на Община Карнобат, Код по Булстат: 000057026, бул. ”България” № 12, представлявана от Г.И.Д. – кмет общата сума в размер на 6 283,20 лв. представляваща изплатени обезщетения по КТ на отпаднало впоследствие основание в предвид влязлото в законна сила съдебно решение № 50 от 20.03.2012 г. на КРС с което е отменена Заповед № РД – 437 от 18.07.2011 г. на Кмета на Община Карнобат за прекратяване на трудовото правоотношение с Я.Т.Б. и които обезщетения са както следва: по чл. 220 ал.1 от КТ – за неспазен срок на предизвестие в размер на 897, 60 лв. и изплатено обезщетение в размер на брутните й трудови възнаграждения за 6 месеца по чл. 222 ал.3 от КТ при прекратяването на трудовото правоотношение в размер на 5 385, 60 лв., както и дължимостта на законната лихва върху същата горепосочена главница от 6283,20 лв., начиная от датата по подаването на заявлението за издаване на съответната заповед за изпълнение № 128 от 19.03.2013 г. по чл. 417 от ГПК по ч.гр.д. № 210 / 2013 г . в КРС – 19.03.2013 година до окончателното изплащане на вземането. ОТХВЪРЛЯ предявените кумулативно съединени насрещни искове от Я.Т.Б. с ЕГН ********** ***, Код по Булстат: 000057026, бул. ”България” № 12, представлявана от Г.И.Д. *** да й заплати: 1. сумата от 10 315, 50 лв. представляваща обезщетение за оставането й без работа и лишаването й от доходи за 11, 5 месеца / при брутно трудово възнаграждение от 897 лв. месечно/, считано за периода от 19.01.2012 г. до 7.01.2013 г., 2. сумата от 3 018 лв. представляваща обезщетение за лишаването й от диференцирано заплащане за учебните 2010 / 2011 г. , 2011 / 2012 г. и 2012 / 2013 г., т.е. за трите учебни години за периода от 19.07.2011 г. до 7.01.2013 г. / за тези три периода по 1006 лв. за период / 3. сумата от 1 029 лв. представляваща обезщетение за лишаването й от допълнителни плащания / съответно - сумата от 240 лв. за 2011 г. и сумата от 789 лв. за 2012 година / и 4. сумата от 3 588 лв., считано за периода от 19.07.2011 г. до 11.12.2013 г. – датата на предявяване на иска, за преставляваща обезщетение за претърпени морални вреди , за претърпени страдания , накърняване на доброто й име и имидж / определени на базата на 4 брутни трудови възнаграждения / ведно със съответните претендирани законни лихви върху горепосочените главници за всеки един от исковете , начиная от датата на предявяването им в КРС – 11.12.2013 г. до окончателното им изплащане, като неоснователни е недоказани.
2 Гражданско дело No 8/2017 Искове за развод и недействителност на брака В.Н.А. А.Х.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 2.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 8/2017 година по описа на Районен съд – Карнобат, образувано по молба на В.Н.А., ЕГН:********** ***, против А.Х.А., ЕГН: ***********,***, с която е предявен иск за развод, с правно основание чл.49, ал.1 СК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.