Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                                          № 18 / 28.2.2017 г.

 

                                     град Карнобат.28.02.2017 година

 

 

                                     В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

 

   Карнобатският районен съд,……колегия,в публичното си заседание на

двадесет и осми февруари две хиляди и седемнадесета година в състав  :

                                                

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                                

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                   2.

 

при секретаря В.Х. и в присъствието на прокурора………, като разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ АНХД № 57 по описа за 2017 година,за да се произнесе взе предвид :

 

Производството по делото е образувано по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

    С постановление на Районна прокуратура-град Карнобат от 03.02.2017 година е направено предложение обвиняемият Р.А.Г.,ЕГН-**********,***,да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание за това,че  на 30.01.2017 година около 00:20 часа в град Карнобат,Област Бургас,по главен път I-6 на километър 449, в посока от град Карнобат към град Айтос,управлявал МПС –лек автомобил марка „Нисан“, модел „Микра“, с рег. № "А 4482 МА", след употреба на наркотични вещества–амфетамин и метамфетамин,представляващи упойващи и психотропни вещества, включени в списъка по чл.3 ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите установено по надлежния ред с „DrаgerDrugChek 3000“ с фабр.№ 8325554 – престъпление по чл.343 б ал.3 от НК,във връзка с чл.3,ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите.

    Обвиняемият признава вината си и моли съда да му наложи административно наказание в минималния размер,предвиден в закона.

    Представителят на районната прокуратура-град Карнобат не се явява в съдебно заседание и не взема становище.

    По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка :

  Свидетелите младши автоконтрольор Илиян Христов Димитров и младши автоконтрольор Александър Валентинов Врабчев и двамата служители на РУ-Карнобат,били назначени в наряд за времето от 20.00 часа на 29.01.2017 година до 08.00 часа на 30.01.2017 година.Изпълнявайки служебните си задължения на 30.01.2017 година около 00:20 часа в град Карнобат,Област Бургас, служителите на полицията спрели за проверка МПС – лек автомобил марка „Нисан“, модел „Микра“, с рег.№"А 4482 МА",който се движил по  главен път I-6 на километър 449, в посока от град Карнобат към град Айтос. Свидетелят Димитров установил самоличността на водача на автомобила –Р.А.Г. с ЕГН- ********** ***, като извършил проверка на документите му, като след това извършил проверка на водача за употреба на алкохол с техническо средство алкотестДрегер 7510,който отчел отрицателна проба за алкохол в издишания от водача въздух. По време на проверката свидетелят  Димитров забелязал, че проверяваното лице е с неадекватно поведение, изразяващо се в бавно и заваляно говорене, а зениците му били разширени, като същият бил видимо притеснен, поради което свидетелят Димитров извършил проверка, в присъствието на свидетеля Врабчев, на водача на лекия автомобил – обвиняемия Р.Г.,с техническо средство „DrаgerDrugChek 3000“, с фабричен № 8325554,като уредът отчел,че обвиняемият е употребил амфетамин и метамфетамин.Свидетелят Димитров предявил показанията на техническото средство на обвиняемия Г. и му издал талон за медицинско изследване с № 0017325, като го запознал с правото му да даде кръвна проба и да се направи химическо изследване за наличие на наркотични вещества в кръвта, но обвиняемият  Г. отказал да получи талона. На обвиняемият  Г. бил съставен АУАН Серия I, бл. № 699882 за извършеното от него нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. второ от Закона за движение по пътищата.

Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0282-000013/30.01.2017 година., издадена от Началника на РУ-град Карнобат при ОД на МВР- град Бургас, свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Г. е било временно отнето до „решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца от датата на отнемане на документа – 30.01.2017 година“.

Амфетаминът и метамфетаминът представляват високорискови наркотични вещества по смисъла начл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и са включени в Списък 1- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях,забранени за приложение в хуманната и ветринарната медицина“ от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични“ към чл.3 ал.2 от ЗКНВП.

    От така изложената по-горе фактическа обстановка е безспорно, че с деянието си обвиняемият Р.А.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.343б,ал.3 от НК,във връзка с чл.3,ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите.

    В случая съдът намира, че са налице условията на чл. 78А от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане административно наказание на същия.За престъплението по чл.343б,ал.3 от НК,във връзка с чл.3,ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите се предвижда наказание лишаване от свобода за срок до две години.От приложеното по дознанието свидетелство за съдимост се установява, че обвиняемият Петров е бил пълнолетен по време на извършеното деяние, не е осъждан и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда  на раздел ІV, глава VІІІ от НК.От извършеното престъпление няма причинени имуществени вреди.По делото няма данни същият да е имал регистрирани противообществени прояви,да са му налагани санкции от какъвто и да било характер,нито пък да са постъпвали оплаквания от него.При това същият е трудово ангажиран. 

    Ето защо съдът счете,че обвиняемият Р.А.Г. следва да бъде освободен от наказателна отговорност,като му се наложи административното наказание глоба в минималния размер,предвиден в нормата на чл.78а от НК,а именно-1000,00 лева.

    По преценка на настоящата инстанция с така наложеното на нарушителя административно наказание ще се постигнат успешно целите на сингуларната и генерална превенции,като се въздейства поправително и превъзпитаващо не само по отношение на този нарушител,но така също и по отношение на всички граждани, склонни към подобни деяния.

    За да достигне до този си извод,съдът се съобрази  при определяне наказанието на обвиняемия Г. освен с гореизложеното и с критичното му отношение към извършеното и разкаянието му в тази връзка,изразени пред органите по разследване.

Предвид гореизложеното и на основание чл.378,ал.4,т.1 от НПК съдът

 

                                     Р     Е     Ш     И :

 

      ПРИЗНАВА обвиняемият Р.А.Г.,ЕГН-**********,***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на  30.01.2017 година около 00:20 часа в град Карнобат,Област Бургас,по главен път I-6 на километър 449, в посока от град Карнобат към град Айтос,управлявал МПС –лек автомобил марка „Нисан“, модел „Микра“, с рег. № "А 4482 МА", след употреба на наркотични вещества–амфетамин и метамфетамин, представляващи  упойващи и психотропни вещества, включени в списъка по чл.3 ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите установено по надлежния ред с „DrаgerDrugChek 3000“ с фабр.№ 8325554 – престъпление по чл.343 б ал.3 от НК,във връзка с чл.3,ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите,като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А,ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.

    ОСЪЖДА Р.А.Г.,ЕГН-**********,***,да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат.

    НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от  днес за обвиняемия и от съобщаването му  на районния прокурор.

   След влизането в законна сила на настоящото решение вещественото доказателство по делото,а именно : техническо средство „DrаgerDrugChek 3000“, с фабричен № 8325554,като негодно за повторна употреба да бъде унищожено.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :