Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 27.2.2017г. до 27.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 991/2016 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.П.С.,
Л.П.Д.
ОБЩИНА КАРНОБАТ,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГРАД СОФИЯ
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.П.С. с ЕГН ********** *** искови претенции с правно основание чл. 50 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД да се осъдят ответниците Община Карнобат с ЕИК 000057026, представлявана от кмета на общината Георги Димитров и Агенция „Пътна инфраструктура“ – София 1606, бул. „Македония“ №3 да му заплатят солидарно обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на претърпяното на 09.12.2014г. пътно-транспортно произшествие в размер на 375,52 лева, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на претенцията, както и сумата в размер на 39,59 лева, представляваща мораторна лихва върху главницата за периода 09.12.2014г.-22.12.2015г., обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 9 500 лева, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на претенцията, както и сумата в размер на 1001,53 лева, представляваща мораторна лихва за периода 09.12.2014г.-22.12.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявените от Л.П.Д. с ЕГН ********** *** искови претенции с правно основание чл. 50 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД да се осъдят ответниците Община Карнобат с ЕИК 000057026, представлявана от кмета на общината Георги Димитров и Агенция „Пътна инфраструктура“ – София 1606, бул. „Македония“ №3 да й заплатят солидарно обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на претърпяното на 09.12.2014г. пътно-транспортно произшествие в размер на 8 000 лева, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на претенцията, както и сумата в размер на 843,40 лева мораторна лихва за периода 09.12.2014г.-22.12.2015г. ОСЪЖДА Д.П.С. с ЕГН ********** *** и Л.П.Д. с ЕГН ********** *** да заплатят на Община Карнобат с ЕИК 000057026, представлявана от кмета на общината Георги Димитров сумата от 1200лв., представляваща съдебно-деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.