Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 24.2.2017г. до 24.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 602/2016 Облигационни искове от/срещу владелец ЗПК НАДЕЖДА С.НЕВЕСТИНО ОБЛАСТ БУРГАСКА А.Х.Б. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 24.2.2017г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОСЪЖДА ЗП А.Х.Б. да заплати на ЗПК Надежда , сумата от 18030 лв. представляваща продажната цена на 60 100 кг. пшеница по договори за търговски продажби , осъществили се в периода от 02.07. 2015 г. до 06.07.2015 г. за които са издадени 4 бр. фактури №№ фактура № 0001004262 от 13.06.2016 г. за 13 000 кг. пшеница на стойност 3900 лв., фактура № 0001004265 от 14.06.2016 г. за 15960 кг. пшеница на стойност 4788 лв., фактура № 0001004268 от 15.06.2016 г. за 15380 кг. пшеница на стойност 4614 лв. и фактура № 0001004270 от 16.06.2016 г. за 15760 кг. пшеница на стойност 4728 лв. , ведно със законната лихва за забава на плащането върху горепосочената главница от 18030 лв. , начиная от датата на завеждането на иска в Районен съд Карнобат – 01.09.2016 година до окончателното й изплащане.