Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 23.2.2017г. до 23.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 565/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.В.Т. Х.В.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 23.2.2017г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА допусната в решение № 220/04.12.2015 г. постановено по гр.дело № 565/2015 г. по описа на Районен съд гр.Карнобат, влязло в законна сила на 05.01.2017 година, като в мотивите и диспозитива площта на недвижим имот, находящ се в гр.Карнобат, а именно: Урегулиран поземлен имот\УПИ\ XVIII-3549 \осемнадесет римско-три хиляди петстотин четиридесет и девет арабско\ в квартал 129\сто двадесет и девет\ по плана на гр. Карнобат, адм. адрес на ул. "П.Р.Славейков" № 11 \единадесети\ с площ от 436 \четиристотин тридесет и шест\ кв. метра ДА СЕ ЧЕТЕ: „…с площ от 427 \четиристотин двадесет и седем\ кв. метра…“ Настоящото решение представлява неразделна част от решение № 220/04.12.2015 г., постановено по настоящото гр.д. № 565/2015 г. по описа на КРС. На основание чл. 247, ал. 4 от ГПК настоящото решение може да се обжалва с въззивна жалба пред Бургаският окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 ЧГД No 34/2017 Процедура по Регламент 1393/2007 г LANDESGESGERICHT INNSBRUCK SELEI 2014 EOOD / СЕЛЕЙ 2014 ЕООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 23.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 34/2017 г. по описа на КРС. ВРЪЩА съдебната поръчка като неизпълнена.
3 ЧГД No 35/2017 Процедура по Регламент 1393/2007 г LANDESGESGERICHT INNSBRUCK SELEI 2014 EOOD / СЕЛЕЙ 2014 ЕООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 23.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 35/2017 г. по описа на КРС. ВРЪЩА съдебната поръчка като неизпълнена.