Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 20.2.2017г. до 20.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 841/2016 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение ЖИТОСВЯТ АГРО ЕДНОЛИЧНО ООД ЗЕМИНВЕСТ ЕАД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 20.2.2017г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: РАЗВАЛЯ сключения между Житосвят Агро ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Хаджи Димитър № 2 с ЕИК по ТР на АВ 202295544 в качеството му на купувач и Земнивест ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София п.к. 1648 район Красно село бул. Христо Ботев № 17 с ЕИК по ТР на АВ 831385306 като продавач договор за покупко – продажба на недвижим имот находящ се в землището на гр. Карнобат , Бургаска област , в стопанския двор на бившето ДЗС гр. Карнобат, а именно: поземлен имот № 301031 с площ от 9, 235 дка с начин на трайно ползване „ стопански двор „ при граници на същия имот – поземлен имот № 30150 за сумата от 23 000 лв. обективиран в нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 152 том V рег. № 3052 дело № 415 от 01.09.2016 г. по описа на нотариус Н. Стоянова , вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 570 с район на действие – района на Районен съд Карнобат, поради невъзможността на продавача Земинвест ЕАД гр. София да изпълни задължението си по този договор за покупко- продажба да прехвърли правото на собственост на купувача по него Житосвят Агро ЕООД гр. Карнобат, тъй като имота е собственост на трето лице- Агрошанс Комерс ЕООД гр. Карнобат, като ОБЕЗСИЛВА СЪЩИЯ НОТАРИАЛЕН АКТ за покупко- продажба на недвижим имот . ОСЪЖДА Земнивест ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София п.к. 1648 район Красно село бул. Христо Ботев № 17 с ЕИК по ТР на АВ 831385306 да заплати на Житосвят Агро ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Хаджи Димитър № 2 с ЕИК по ТР на АВ 202295544 заплатената му и получена от него продажна цена за недвижим имот находящ се в землището на гр. Карнобат , Бургаска област , в стопанския двор на бившето ДЗС гр. Карнобат, а именно: поземлен имот № 301031 с площ от 9, 235 дка с начин на трайно ползване „ стопански двор „ при граници на същия имот – поземлен имот № 30150 обективирана в нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 152 том V рег. № 3052 дело № 415 от 01.09.2016 г. по описа на нотариус Н. Стоянова , вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 570 с район на действие – района на Районен съд Карнобат , в размер на сумата от 23 000 лв. , както и сумата от 1676, 56 лв. представляваща направените от Житосвят Агро ЕООД гр. Карнобат разноски по сключването на същия договор за покупко- продажба посочен по- горе.
2 Гражданско дело No 915/2016 Искове за развод и недействителност на брака М.Й.П. С.С.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.2.2017г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен с Акт за граждански брак № 35 от 05.12.1976 год., съставен от Община Сунгурларе между М.Й.П. с ЕГН ********** *** и С.С.П. с ЕГН ********** ***. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака М.Й.П. с ЕГН ********** *** да запази фамилното си име „П.“. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 947/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.И.Д.,
Г.Д.В.,
Д.Д.И.
Д.Р.И.,
Т.И.И.,
Д.И.И.,
А.И.А.
Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 20.2.2017г.
4 АНД No 2/2017 МВР Т.Д.Т. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0282-000518 от 14.12.2016г. на началник РУ-Карнобат, с коeто на Теню Д.Т. с ЕГН ********** *** na основание чл. 179,ал.2 ЗДвП му е наложено адмиистративнно наказание „глоба“ в размер на 200лв. и на основание чл. 174, ал.3ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000лв. и лишаване от право на управление за срок от 24 месеца. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
5 НОХД No 74/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Х.Х.Б. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 20.2.2017г.
Х.Х.Б.
На осн.чл. 343 б, ал. 1, чл. 55 , ал. 1, т.1 от НК на обв. Х.Х.Б. се определя наказание шест месеца лишаване от свобода, като на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години. На осн. чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обв. Х.Х.Б. се лишава от право да управлява МПС за срок от шест месеца.
В законна сила от 20.2.2017г.