Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 17.2.2017г. до 17.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 780/2016 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА БАНКА ДСК ЕАД Н.С.С.,
Г.С.Я.,
П.С.С.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 17.2.2017г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследството, водена при РС гр.Карнобат, че Н.С.С., ЕГН: **********,***, настоящ адрес:***, е загубила правото си да приеме наследството, оставено след смъртта на С.Г. С.,ЕГН:**********,***, починал на 02.04.2016 г., акт за смърт № 0001/03.04.2016 г., съставен в село Козаре, община Карнобат. ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследството, водена при РС гр.Карнобат, че П.С.С., ЕГН: **********,***, настоящ адрес ***, е загубил правото си да приеме наследството, оставено след смъртта на С.Г. С.,ЕГН:**********,***, починал на 02.04.2016 г., акт за смърт № 0001/03.04.2016 г., съставен в село Козаре, община Карнобат. ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на Г.С.Я., ЕГН: **********, постоянен и настоящ адрес: ***. Решението, на основание чл.537, ал.1 от ГПК, е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от същото да се изпрати на страните за сведение. Решението, имащо характер на определение, в частта с която производството се прекратява по отношение на Г.С.Я., ЕГН: **********, постоянен и настоящ адрес: *** – дъщеря на починалия С.Г. С., ЕГН: **********, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от уведомяването пред БОС.
2 Гражданско дело No 825/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Р.И. Е.В.М. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 17.2.2017г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Е.В.М.,ЕГН: **********,***,да заплаща на малолетните си деца Т.Д.И. ,ЕГН- ********** и Р. Димитрова Изетова,ЕГН- **********,месечна издръжка в размер по на 120.00(сто и двадесет) лева месечно,до възникване на причини за нейното изменяване или прекратяване,ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска,както и издръжка за минало на детето Т.Д.И. парична сума в размер по на 110.00(сто и десет) лева месечно, представляваща издръжка за период от 12 месеца назад - от 17.11.2015 година до 17.11.2016 година,или общо сумата 1320.00 (хиляда триста и двадесет) лева,а за детето Р. Димитрова Изетова-също в размер по на 110.00(сто и десет) лева за период от 8 месеца назад - от 17.03.2016 година до 17.11.2016 година,или общо сумата 880.00(осемстотин и осемдесет) лева,които суми да се получават от Д.Р.И.,ЕГН : **********,***, представляван от адвокат С.Х.Г. с адрес на кантора на АД „Трайков и Г.” : град Карнобат,ул. „Сашо Кофарджиев” № 2, 0888537786 –съдебен адрес,в качеството му на баща и законен представител на малолетните деца. ОТХВЪРЛЯ предявените искове за издръжка в останалата им част до размер по на 15.00 лева за всяко едно от двете деца като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА на основание чл.242,ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в тази му част. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права и задължения по отношение малолетните деца Т.Д.И. ,ЕГН-********** и Р. Димитрова Изетова,ЕГН-**********,на бащата на същите Д.Р.И.,ЕГН-**********,***,представляван от адвокат С.Х.Г. с адрес на кантора на АД „Трайков и Г.” : град Карнобат,ул. „Сашо Кофарджиев” № 2, 0888537786 –съдебен адрес. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между майката Е.В.М.,ЕГН: **********,***,с децата,а именно - всяка първа и трета седмица от месеца от 10 часа до 12 часа в събота , в присъствието на бащата. ОСЪЖДА Е.В.М.,ЕГН: **********,***,да заплати на Д.Р.И.,ЕГН-**********,***, представляван от адвокат С.Х.Г.,с адрес на кантора на АД „Трайков и Г.” : град Карнобат,ул. „Сашо Кофарджиев” № 2, 0888537786-съдебен адрес, направените от него разноски по делото в размер на 30.00(тридесет) лева,както и сумата 15.00(петнадесет)лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи,която сума да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. ОСЪЖДА Е.В.М.,ЕГН: **********,***,да заплати държавна такса в размер на 345.60(триста четиридесет и пет лева и шестдесет ст.) лева, както и сумата 5.00(пет)лева,представляваща държавна такса върху присъдените на двете деца месечни издръжки в случай на служебно издаване изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. РЕШЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
3 АНД No 223/2016 МВР Р.Е.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 17.2.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0282-000514/20.11.2015 година на началника на група към ОДМВР-град Бургас,РУ-град Карнобат,с което на Р.Е.А.,ЕГН-**********,***,са наложени административните наказания “глоба” в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174,ал.3 от ЗДвП,”глоба” в размер на 10 лева на основание разпоредбата на чл.183,ал.1,т.1,предложение първо и второ от ЗДвП и „глоба” в размер също на 10 лева на основание чл.183,ал.1,т.1,предложение трето също от ЗДвП. ОСЪЖДА Р.Е.А.,ЕГН-**********,***,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/ лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
4 АНД No 514/2016 МВР М.П.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 17.2.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като напълно законосъобразно наказателно постановление № 14-0282-000348/14.08.2014 година на началника на РУП към ОДМВР Бургас,РУ -град Карнобат,Бургаска област,с което на М.П.А.,ЕГН-**********,***,съдебен адрес ***,офис 1,адвокат Я.С.,са били наложени административните наказания “глоба” в размер на 150 лева на основание чл.175,ал.1,т.1,предложение "първо" от ЗДвП,”глоба” в размер на 100 лева на основание чл.177,ал.1,т.2,предложение "първо" от ЗДвП и "глоба" в размер на 50 лева на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение "първо" също от ЗДвП,във връзка с извършени от същия нарушения разпоредбите на чл.140,ал.1 от ЗДвП,на чл.150 от ЗДвП и на чл.137Е също от ЗДвП. ОСЪЖДА М.П.А.,ЕГН-**********,***,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5(пет)лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-потвърдено
В законна сила от 8.3.2017г.