Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 15.2.2017г. до 15.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 946/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Д.Р.Д. Р.Ж.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 15.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която: ответникът Р.Ж.Д. с ЕГН ********** *** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща ежемесечна издръжка на дъщеря си Д.Р.Д. с ЕГН ********** *** в размер на 115 лева /сто и петнадесет лева/, начиная от 01.01.2017 г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, като същата издръжка за съответния месец следва да се заплаща до 30 число на същия месец, като следва да се превежда чрез пощенски запис на името на Д.Р.Д..