Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 13.2.2017г. до 13.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 525/2016 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Г.А.Р. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Г.А.Р., ЕГН-**********,***, понастоящем в затвора град Пловдив за определяне, на основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.1 от НК, на едно общо наказание, наложено по НОХД № 225/2014 година и определеното общо наказание по ЧНД. № 275/2015 година -двете по описа на Районен съд-град Карнобат.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ
2 НОХД No 58/2017 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
М.Б.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 13.2.2017г.
Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото – остатък от неизразходенато при извършената съдебна химическа експертиза - наркотично вещество- коноп в количество 0,317 грама следва да се отнеме в полза на държавата на основание чл.354а, ал.6, вр. чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предложение ІІ-ро, т. 1, пр. І-во, което да се унищожи по надлежния ред от Агенция „Митници”, Централно митническо управление, Отдел „МРР-НОП”-гр.София и 1 бр.бял на цвят хартиен плик, съдържащ опаковки и 1 бр. полеви тест Предвид на това съдът ОПРЕДЕЛИ: № ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.“а“, вр. чл.354а, ал.6 от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото- остатък от неизразходенато при извършената съдебна химическа експертиза - наркотично вещество- коноп в количество 0,317 грама, намиращи се в Централно митническо управление, отдел „МРР- НОП” – София. ПОСТАНОВЯВА 1 бр.бял на цвят хартиен плик, съдържащ опаковки и 1 бр. полеви тест приложени към НОХД № 58/2017 г. да бъдат унищожени като вещи без стойност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес. След влизане на определението в сила препис от протокола да се изпрати на Агенция „Митници” и РУ МВР-Карнобат. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и на основание чл. 309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: № ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия М.Б.А., ЕГН **********,*** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 327/2016 г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат- пр.вх.№ 792/2016 г. по описа на Района прокуратура-гр.Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
М.Б.А.
В законна сила от 21.2.2017г.
3 НОХД No 58/2017 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
М.Б.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 13.2.2017г.
На основание чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предложение ІІ-ро, т. 1, пр. І-во от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр. чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (изм. ДВ бр.42 от 03.06.2016 г) и чл. 54, ал.1 НК НАЛАГА наказание ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/лева.
М.Б.А.
В законна сила от 13.2.2017г.