Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 9.2.2017г. до 9.2.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 739/2016

Искове за развод и недействителност на брака

Б.Г.Б.

Д.М.Б.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 9.2.2017г.

В законна сила от 3.3.2017г.