Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода 7.2.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 573/2016

Искове за развод и недействителност на брака

Е.Ш.К.

Р.И.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 7.2.2017г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданския брак сключен на 02.06.1985 година с акт за граждански брак № 0069 от 02.06.1985 година на Община Айтос , обл. Бургаска между Е.Ш.К. с ЕГН ********** с настоящ адрес *** същата със съдебен адрес *** оф. 3 – адв. Я.С. и Р.И.К. с ЕГН ********** *** поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия по реда на чл. 49 ал.1 от СК. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Е.Ш.К. с ЕГН ********** с настоящ адрес *** да възстанови предбрачното си фамилно име А. .

2

Гражданско дело No 660/2016

Искове за развод и недействителност на брака

Х.Е.А.

Н.А.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 7.2.2017г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на 02.07.2016 година с акт за граждански брак № 0063 от 02.06.2016 година на Община Карнобат , обл. Бургаска между Х.Е.А. и Н.А.А. поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Х.Е.А. и Н.А.А. споразумение
В законна сила от 7.2.2017г.

3

Гражданско дело No 963/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

С.К.Н.

Ч.В.В.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 7.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Ответникът Ч.В.В., ЕГН **********,***, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на сина си Н.Ч. В., ЕГН-********** месечна издръжка в размер 140.00 /сто и четиридесет/ лева, която да се получава чрез неговата майка и законен представител - С.К.Н., ЕГН **********,***, начиная от 10.12.2016 година до настъпването на законни причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, платима до 20-то число на всеки календарен месец, като дължимата издръжка ще се превежда от него по банковата сметка на ищцата в „Уникредит Булбанк“ ЕАД.
В законна сила от 7.2.2017г.